!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010.


articlesWójt Gminy Brzeźnica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 

 

I. WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 2. co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne, ekonomiczne),
 3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania systemu GPS,
 4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
 7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 8. zamieszkanie, praca na terenie Gminy Brzeźnica.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

 1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych
  - czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
 2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
 3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy Brzeźnica – Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1-11 czerwca 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  - imienia i nazwiska,
  - adresu zamieszkania,
  - telefon, adres e-mail,
  - data urodzenia,
  - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

- w przypadku pobierania renty – numer renty,

- w przypadku uczniów/studentów – miejsce pobierania nauki,
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

Uwaga: Bezrobotny na czas zawarcia umowy o pracę zleconą traci prawo do zasiłku

i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status

bezrobotnego

 1. dokument poświadczający wykształcenie,
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 4. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  (druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie lub w Urzędzie pok. nr 34).

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Brzeźnica
34-114 Brzeźnica 57
Dziennik Podawczy (pokój nr 8) lub Sekretariat (pok. nr 14)


Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zawarte w ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie 12-16 czerwca 2010 r. (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

Załączniki:

Oświadczenia do pobrania >>> pobierz

Ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 roku  >>> zobacz

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku  >>> zobacz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170