!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCY KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA

Brzeźnica dnia, 13.11.2009

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,

WYKONAWCY KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn Budowa kanalizacji deszczowej obejmująca budowę kolektora sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Nr 17888K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w km 6+359–6+ 878 i od km 7+020-7+180 w miejscowości Sosnowicew trybie przetargu nieograniczonego:

 

złożono 3 oferty, z których jedna została odrzucona, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3 :

 

Firma : „HYDROWIT” - Władysław Witek

TŁUCZAŃ 229A

34-114 BRZEŹNICA

za cene brutto : 272.205,69

Jest to oferta spełniająca warunki SIWZ i otrzymała – 100 pkt.

 

OFERTA NR 1 Firmy :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowo-Transportowe

“HANDREM” Wiesław Słowik

32-552 PŁAZA, ul. Role 4

Firma : Kwaczała, ul. Czarny Las 4, 32-566 ALWERNIA

Uzasadnienie :

Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym są nieprawidłowości.

     

Uzasadnienie prawne :

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia. Prawo zamówień Publicznych.

 

OFERTA NR 2 Firmy :

„TRAKOP”

Paweł Czubkowski

ul. Marzanny 11/1, 30-828 KRAKÓW

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 86,67 pkt.

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170