!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 28 grudnia 2017 roku (czwartek) na godz.12.00

XXXI SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dotycząca sporządzanych Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Gminę Brzeźnica.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,

2) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

3) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w    

których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i  

sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

4) Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na 2018 rok:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy o projekcie Uchwały Budżetowej,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2018 rok,
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2018 rok,

5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018 - 2027:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeźnica,

6) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeźnica na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

8) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brzeźnica na 2018 rok,

9) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeźnica na 2018 rok,

10) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Brzeźnica na 2018 rok,

11) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzeźnica na 2018 rok,

12) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działkach nr: 1153/1, 1187/2 i 1152/3 obręb Tłuczań.

13) zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica na lata 2014-2017,

14) zmiany Uchwały Nr XX/184/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku,

15) utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica

 

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170