!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

 

Ogłoszenie nr 500078416-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

 

 

Gmina Brzeźnica: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.700.000,00 zł. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Brzeźnica w 2017 rokuOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621631-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.700.000,00 zł. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Brzeźnica w 2017 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZI.271.342.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego na następujących warunkach: a) Przeznaczenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017 w budżecie gminy Brzeźnica, b) Kwota kredytu: 1.700.000,00 zł ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) c) Rodzaj kredytu: długoterminowy, d) Okres kredytowania: od uruchomienia transzy do 30 grudnia 2022,r e) Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy na rachunek podstawowy Gminy Brzeźnica. Termin przekazania środków uzgodniony zostanie z wykonawcą. f) karencja w spłacie kapitału : do 30 marca 2018 r.( bez kapitalizacji odsetek) g) spłata kapitału będzie następować w okresach kwartalnych : - spłata I-szej raty kapitałowej nastąpi 30 marca 2018 , ostatniej – 30 grudnia 2022r. h) oprocentowanie kredytu zmienne wg stopy WIBOR 3M (wg notowania ustalonego z drugiego dnia kalendarzowego przed miesięcznym okresem obrachunkowym). W przypadku braku notowania stawki WIBOR 3M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M plus stała marża banku w skali roku od faktycznego zadłużenia. i) Spłata odsetek – naliczane na koniec każdego miesiąca od faktycznego zadłużenia i spłacane w terminie do 14-tu dni od wystawienia noty odsetkowej, j) Obowiązek banku do informowania na piśmie kredytobiorcy co najmniej na siedem dni roboczych przed terminem płatności o wysokości odsetek. Informacja o wysokości należnych odsetek udzielana przez bank na piśmie może być przesłana na siedem dni roboczych przed terminem płatności pocztą elektroniczną na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a następnie potwierdzenia oryginałem tego dokumentu dostarczonego pocztą, k) Zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco, l) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. ł) Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 187000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 115952.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115952.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141126.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Oryginał Pisma >> pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170