!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

 

Brzeźnica, dnia 11.12.2017

 

ZI.271.342.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

               

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.700.000,00 zł. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Brzeźnica w 2017 roku

 

1. Informuję, że wpłynęły 2 oferty , z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

 

Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Wadowicach

ul. Lwowska 72 A , 34-100 Wadowice

Za całkowitą cenę :

Cena brutto = 115.952,07 zł.

Słownie brutto : sto piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 07/100

 

2. Wypłata transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty : 1 dzień .

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100,00 pkt

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, Wypłata transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt,– Wypłata transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty 40 pkt

 

3. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Cena brutto

Ilość punktów za kryterium cena -   60pkt

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

Wypłata transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty

Punkty -

Za wypłatę transzy – 40 pkt

1.

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

ul. Kalwaryjska 5

34-114 Brzeźnica

141.126,41

49,3

89,3 pkt

1 dzień

40

 

4. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

  1. Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Wadowicach ul. Lwowska 72 A , 34-100 Wadowice
  2. Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica
  3. a/a

 

Oryginał Pisma >> pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170