!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 16 listopada 2017 roku (czwartek) na godz.11.00

XXX SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 


     1)  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,

     2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica – Nr XXI/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,

     3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

     4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica,

     5) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

     6) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok,

     7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2018,

     8) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2018 roku,

     9) ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2018 roku,

   10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy wraz ze Szkołą Podstawową Filialną w Chrząstowicach o strukturze obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy wraz ze Szkołą Podstawową Filialną w Chrząstowicach o strukturze obejmującej klasy I-III,

   11)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łączanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łączanach,

   12)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie,

   13)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Antoniego Kucharczyka w Paszkówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Antoniego  Kucharczyka w Paszkówce,

   14)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,

     15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani,

     16) zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach,

     17) nadania imienia Szkole Podstawowej w Łączanach,

     18) zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica,

     19) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku,

     20) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 3 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

     21) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brzeźnica do Projektu "Partnerski projekt Budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"

7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz innych osób zobowiązanych do ich złożenia wg stanu na dzień 31.12.2016 rok.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170