!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy

 

Ogłoszenie nr 500046916-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.

 

 

Gmina Brzeźnica: Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w BrzeźnicyOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572715

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZI.271.200.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego na działce nr 231/241 położonej w miejscowości Brzeźnica, w tym: a) budowa budynku usługowego z instalacjami wewnątrz budynku, jak: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz z instalacjami poza obrysem budynku, jak: odgromowej, kanalizacji opadowej z dachu budynku i oświetlenia zewnętrznego, Parametry techniczne budynku : powierzchnia zabudowy * - 970,50 m2 powierzchnia użytkowa * - 1615,00 m2 powierzchnia wszystkich pomieszczeń * - 1663,02 m2 kubatura * - 9446,00 m3 wysokość budynku - 12,00 m *) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997 b) budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi publicznej gminnej, c) budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi, d) rozbudowa drogi wewnętrznej gminnej, e) rozbiórka fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej k200 i budowa nowego odcinka kanalizacji, pomiędzy projektowanymi studzienkami SK1, SK2, SK3, f) rozbiórka istniejącego rowu odwadniającego drogę wewnętrzną gminną i budowa kanalizacji opadowej odwodnienia drogi, po między istniejącym wlotem kanalizacji opadowej na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Kalinowej, w ciągu studzienek D2, D3 i wylotu brzegowego D4, wraz z utwardzeniem dna i skarp odkrytego rowu przy ul. Kalinowej, g) budowa miejsca do składowania odpadków stałych w postaci zadaszonej osłony, 4) Budynek usługowy składa się z trójkondygnacyjnej, dwukondygnacyjnej i jednokondygnacyjnych części. Forma obiektu jest zróżnicowana pod względem wysokości i materiałów wykończeniowych. Budynek jest wielofunkcyjny, spośród których dominuje przeznaczenie usług skierowanych na ochronę zdrowia mieszkańców. Trójkondygnacyjna część wschodnia, połączona funkcjonalnie głównym hallem z wejściem od strony północnej i południowej, z dwukondygnacyjną częścią wschodnią, która łączy się korytarzem wewnętrznym, z jednokondygnacyjną częścią południową. W budynku są wydzielone pomieszczenia w funkcjach: zakładu podstawowej opieki zdrowotnej, apteki, jednostek administracyjnych samorządu gminnego, oddział rekreacji i fizjoterapii, lokal gastronomiczny i lokal usługowy. 5) Planowany budynek będzie posiadał wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, energii elektrycznej, piorunochronnej i wentylacji mechanicznej z klimatyzacją. Szczegóły techniczne instalacji są przedstawione w projektach branżowych. Podstawowe urządzenia zainstalowane w budynku, to m.in.: a. dwa kotły gazowe, obsługujące część budynku od strony wschodniej i południowej, wraz z hallem głównym oraz kotły gazowe dla poszczególnych lokali w części zachodniej budynku, b. dwie windy osobowa i osobowo-towarowa do lokalu gastronomicznego, z osobnym napędem elektrycznym 4.5kW umieszczonym w szybie, o udźwigu 630kg (8 osób), c. sześć central wentylacyjnych o mocy od 5kW do 60kW oraz zespół agregatów skraplających, jednostek zewnętrznych z klimatyzatorami i wentylatorem kuchennym, d. piec do sauny o mocy 6kW, e. kutyny powietrzne nad wejściami do hallu głównego, f. kuchenka gazowa w lokalu gastronomicznym o mocy 11kW, 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowo – wykonawcza , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45150000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45332000-3, 45331000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5203178.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa "WACŁAW" Wacław Krzysztof
Email wykonawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres pocztowy: Brzeźnica
Kod pocztowy: 34-114
Miejscowość: Tłuczań
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6482100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6482100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8979758.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170