!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

XXIX Sesja Rady Gminy Brzeźnica

WIAD SESJA W dniu 27 września 2017 roku w Galerii Polsko – Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji. Swoją obecnością licznie zaszczycili Radni, Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu.

 

 

 

 

 

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy zapoznał wszystkich obecnych z bieżącymi sprawami inwestycyjnymi i społeczno-kulturalnymi dotyczącymi gminy, m.in:

 1. Podpisano umowę na: „Remont drogi gminnej nr K470047 w miejscowości Tłuczań – przez Pańskie Pola w km 0+700 – 2+622 ” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, na łączną kwotę 429.088,89 zł z czego uzyskano 80%z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego.
 2. Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” na wymianę starych, szkodliwych dla środowiska pieców, na nowe niskoemisyjne urządzenia grzewcze. Mieszkańcy otrzymają dofinansowania w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i do 30 % kosztów z budżetu Gminy. Zaplanowany całkowity koszt zadania wynosi 505 300 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozyskano705 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 151 595 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy.
 3. Pozyskano dotację w ramach konkursów przeprowadzonych przez Województwo Małopolskie tj:

- w ramach Konkursu „Małopolskie remizy 2017” wykonywany jest Remont pomieszczeń i centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Marcyporęba całkowita wartość zadania – 74 000,00 zł w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 829,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 13 126,52 zł oraz wkład własny OSP Marcyporęba – 20 000,00 zł.,

- w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” - zakupiono 2 komplety Aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Sosnowice. Całkowita wartość zamówienia 10 701 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowego w wysokości 5 350,00 zł.

 1. Przeprowadzono zapytanie cenowe na „Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica", złożono 6 ofert z których najkorzystniejsza wynosi 290,52 zł/t złożona przez firmę RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi, do końca listopada od zdeklarowanych mieszkańców zostanie usunięty azbest w ilości ok. 110 ton.

W składanych zapytaniach do Wójta Gminy Radni pytali między innymi o rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową i drogą gminną w miejscowości Nowe Dwory. Wójt przedstawił, że działania w zakresie przebudowy skrzyżowania są na bieżąco monitorowane i z uzyskanych podczas odbytego w ostatnich dniach spotkania z Dyrekcją GDDKiA wynika, że zadanie to zostało wpisane do zadań inwestycyjnych zarządcy drogi na przyszły rok.

 

Zostały również podjęte następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA NR XXIX/277/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 2. UCHWAŁA NR XXIX/278/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica.
 3. UCHWAŁA NR XXIX/279/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. UCHWAŁA NR XXIX/280/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego.
 5. UCHWAŁA NR XXIX/281/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
 6. UCHWAŁA NR XXIX/282/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji i Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica na lata 2018-2021.
 7. UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. UCHWAŁA NR XXIX/284/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Kozioł podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła obrady.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170