!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych

 

ZI.271.240.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej nr K470008 w miejscowości Brzeźnica - Podlesie w km 0+000+ 0+520, Remont drogi gminnej nr K470031 w miejscowości Paszkówka — Posmyków w km 0+000+ 0+450, Remont drogi gminnej nr K470067 w miejscowości Chrząstowice — koło cmentarza w km 0+300+ 0+935, Remont drogi gminnej nr K470052 w miejscowości Bęczyn na przysiółek Góra w km 0+100+ 0+645"

1. Informuję, że wpłynęły 2 oferty, z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A 34-124 KLECZA GÓRNA

Za całkowitą cenę ryczałtową : Cena brutto = 453.390,07 zł.

Słownie brutto : czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 07/100

2. Okres gwarancji : 60 miesięcy .

3. Termin wykonania zamówienia : do 20.11.2017 roku

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100,00 pkt

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto — 60 pkt, okres gwarancji na roboty budowlane — 40pkt. Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto — 60 pkt, okres gwarancji — 40 pkt


4. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Cena brutto

Ilość punktów
za kryterium

Cena - 60pkt

Suma punktów
uzyskanych przez
ofertę we wszystkich
kryteriach

Okres gwarancji

Punkty -

za długość okresu
gwarancji —40 pkt

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo- Mostowe „DROG-BUD"

Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

488.333,65

55,70 pkt.

95,70 pkt.

60 m-cy

40 pkt

5. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia .... Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

Otrzymują :

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano — Drogowo — Mostowe , „DROG-BUD" Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3
  2. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 Klecza Górna
  3. a/a
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170