!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Remont dróg gminnych

ZP.271.240.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2017r w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi gminnej nr K470008 w miejscowości Brzeźnica - Podlesie w km 0+000÷ 0+520, Remont drogi gminnej nr K470031 w miejscowości Paszkówka – Posmyków w km 0+000÷ 0+450, Remont drogi gminnej nr K470067 w miejscowości Chrząstowice – koło cmentarza w km 0+300÷ 0+935, Remont drogi gminnej nr K470052 w miejscowości Bęczyn na przysiółek Góra w km 0+100÷ 0+645”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 579.267,38 zł.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/

60%

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice

Ul. Zamkowa 3

488.333,65

60 miesięcy gwarancji

2.

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna

453.390,07

60 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 26.09.2017r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170