!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

XXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Brzeźnica

WIad SES ABS 1 W dniu 31 maja 2017 roku w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji. Swoją obecnością licznie zaszczycili Radni, Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł przywitała wszystkich obecnych i przystąpiła do otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy. Głównym tematem porządku obrad obok stałych punktów było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica. Radni w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego szczegółowo przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. Na 13 obecnych Radnych za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium zagłosowało 11 Radnych 2 wstrzymało się od głosu. W tym miejscu nie zabrakło gratulacji i oklasków kierowanych do Wójta Gminy Bogusława Antosa. Wójt Gminy podziękował wszystkim „ jest to nasz wspólny sukces, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek i pracowników urzędu, za co wszystkim dziękuję”

 

Oprócz stałych punktów obrad ważnym punktem porządku sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Jak zawsze, pozwoliło ono w sposób obrazowy a jednocześnie precyzyjny, zapoznać Radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości z bieżącymi sprawami inwestycyjnymi i społeczno-kulturalnymi dotyczącymi gminy. Wójt Gminy zwrócił szczególną uwagę na inwestycje jakie będą w najbliższym czasie wykonywane, m.in. budowa sali gimnastycznej w Marcyporębie, przystosowanie pomieszczeń do żłobka, adaptacja pomieszczeń do przedszkola i utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźnicy, utworzenie dziennego domu dla Seniorów w Marcyporębie, budowa centrum medycznego w Brzeźnicy.

 

Wójt przybliżył także sprawę przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową na Wadowice i drogą gminną w kierunku Chrząstowic.

 

W kolejnych punktach porządku obrad Radni Gminy podjęli następujące uchwały w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017,
 2. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2017 – 2023,
 3. dopuszczenia zapłaty podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochód budżetu Gminy Brzeźnica innym instrumentem płatniczym.
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia,
 5. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy,
 6. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. utworzenia Publicznego Żłobka "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy.
 8. zmiany Uchwały Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeźnica w latach 2017-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzeźnica.
 9. nadania nazw ulic w miejscowości Bęczyn.
 10. nadania nazw ulic w miejscowości Paszkówka.
 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica.
 12. przystąpienia do zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica.
 13. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
 14. nadania nazwy dla placu w miejscowości Łączany.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za przybycie oraz zakończyła obrady.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170