!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Brzeźnicy

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Brzeźnicy ”, które odbyło się w dniu 05.06.2017 r. o godzinie 10:45.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 499.500,00 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu ofertę złożono:

  

Lp.

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

Warunki płatności

1.

STANISŁAW BARZYCKI

ZAKŁAD BUDOWLANO – MONTAŻOWY

Kuków 121 A

34-206 KRZESZÓW

 492.000,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 21.08.2017

36

zgodnie z wymogami SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Pliki do pobrania

 

1. Oryginał dokumentu pobierz

 

 

Zatwierdził

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170