!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 31 maja 2017 roku (środa) na godz.1300

XXVI SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko – Słowackiej w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Wójta Gminy dotycząca sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy Brzeźnica wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,

7. Przedstawienie Uchwały Nr S.O.XV/423/01/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2016r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeźnica na dzień 31.12.2016 rok.

8. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeźnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2016 rok.

9. Przedstawienie Uchwały Nr S.O.XV/424/05/17 z dnia 11 maja 2017r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeźnica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2016 rok,

     2)   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

     3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r,

     4) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2017–2023 – Nr XXI/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r,

5) dopuszczenia zapłaty podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochód budżetu Gminy Brzeźnica innym instrumentem  płatniczym,

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia,

7) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy,

8) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

9) utworzenia Publicznego Żłobka ……… w Brzeźnicy,

10) zmiany Uchwały Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeźnica w latach 2017-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzeźnica,

11) nadania nazw ulic w miejscowości Bęczyn,

12)nadania nazw ulic w miejscowości Paszkówka,

13) przystąpienia do zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica,

14) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica,

15) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170