!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

pn.: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba”, które odbyło się w dniu 22.05.2017 r. o godzinie 10:30.

 

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 1.908.978,29 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

 

 

Lp. 

Firma (nazwa) adres Wykonawcy 

Cena ryczałtowa  brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia 

Okres gwarancji 

(miesiące) 

Warunki płatności 

1.

Lider :

„WI-BA” Baran – Wierciak s.c.

32-400 MYŚLENICE

ul. 3-go Maja 35H

Partner :

ALFA Spółka z o.o.

32-400 MYŚLENICE

Borzęta 467

 2.737.750,56

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.06.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

2.

 

Zakład Remontowo – Budowlany

Marian Sikora

os. Niwa 103A, 34-400 NOWY TARG

1.762.167,09

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.06.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

3.

BUDOWA +

Tomasz Szybiak

Marcyporęba 400

34-114 BRZEŹNICA

1.842.944,55

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.06.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

4.

Lider:

STAMBUD Sp. z o.o. ul. Podlas 11

Nawojowa Góra

32-065 KRZESZOWICE

Partner

2K-Budownictwo Sp. z o.o.

Morawica 286,

32-084 MORAWICA

2.073.875,19

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.06.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

5.

Konsorcjum :

1.Zakład Remontowo – Budowlany „Wielobranżowy” Sławomir Grzesik, 34-120 ANDRYCHÓW UL. T.Wolfa 4

2. HEMET sp. z o.o.

65-022 ZIELONA GÓRA

ul. Sulechowska 39A

2.015.397,90

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.06.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

6.

Stanisław Barzycki

Zakład Budowlano – Montażowy

Kuków 121A

34-206 KRZESZÓW

2.058.000,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 30.06.2018

60

zgodnie z wymogami SIWZ

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oryginał pisma:

1. Informacja z otwarcia pobierz

 

Zatwierdził

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170