!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Ogłoszenie o Przetargu - Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba

 

Ogłoszenie nr 75879 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Urząd Gminy Brzeźnica w związku z otrzymanymi od Państwa pytaniami do przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej w Marcyporębie przesyła odpowiedzi :


Pytanie :

wg pkt. 1.2.1 SIWZ
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
Proszę o potwierdzenie czy oferent spełni powyższy warunek jeśli posiada część wymaganych środków finansowych i dodatkowo będzie polegał na zasobach innego podmiotu co zostanie udowodnione Zamawiającemu poprzez przedstawienie zobowiązania tego podmiotu do oddania do dyspozycji części środków finansowych niezbędnych na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź :

- zamawiający wskazuje, iż ocena spełnienia warunków określonych w punkcie V.1.2.1 SIWZ w przypadku polegania na sytuacji finansowej innego podmiotu – będzie następowała zgodnie z art. 22a ustawy PZP. Wskazać należy, że jak wynika ze stanowiska prezentowanego w doktrynie , dopuszczalne jest powołanie się przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na potencjał, doświadczenie i sytuację innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, a sprecyzowanych przez zamawiającego przez określenie warunków udziału w danym konkretnym postępowaniu. Tym samym wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może odwołać się do zasobów innego podmiotu w celu uzyskania danego zamówienia. Przy czym, odwołanie się do zasobów innego podmiotu jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia (arg. z art. 22a ust. 2 Pr. zam. publ.)

Jednocześnie w orzecznictwie nie wyklucza się korzystania z zasobów podmiotów powiązanych kapitałowo z wykonawcą, wskazując jednak, że faktu wzajemnych powiązań kapitałowych nie wynika możliwość bezpośredniego wzajemnego korzystania przez takie podmioty z potencjału i doświadczenia innych podmiotów, gdyż zgodnie z art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych poleganie na zasobach innego podmiotu wymaga prawnej podstawy, jaką jest. np. wskazany wyżej art. 22a ust. 2 Prawa zamówień publicznych.     

pytanie nr 2

wg pkt. 1.2.2 SIWZ
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ( po uwzględnieniu ewentualnej franszyzny redukcyjnej).
Proszę o potwierdzenie czy oferent spełni powyższy warunek jeśli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł,  i dodatkowo będzie polegał na zasobach innego podmiotu, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 1 500 000,00 zł. 

Odpowiedź :

- zamawiający wskazuje, iż ocena spełnienia warunków określonych w punkcie V.1.2.2 SIWZ w przypadku polegania na ubezpieczeniu innego podmiotu wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sytuacji finansowej innego podmiotu – będzie następowała zgodnie z art. 22a ustawy PZP. Wskazać należy, że jak wynika ze stanowiska prezentowanego w doktrynie , dopuszczalne jest powołanie się przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na potencjał, doświadczenie i sytuację finansową innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, a sprecyzowanych przez zamawiającego przez określenie warunków udziału w danym konkretnym postępowaniu. Tym samym wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może odwołać się do zasobów innego podmiotu w celu uzyskania danego zamówienia. Przy czym, odwołanie się do zasobów innego podmiotu jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia (arg. z art. 22a ust. 2 Pr. zam. publ.)

 

Zestawienie Stolarki Okiennej

Pliki do pobrania >> Stolarka

 


 

 

 

Zawiadomienie o przedłużenie terminu składania ofert

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba”

Nr referencyjny ZP.271.100.2017

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 22.05.2017 r.  W związku z powyższym Zamawiający na podstawie   art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. dalej „ustawa”) dokonuje zmian w zakresie pkt XI i X specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 na Dzienniku Podawczym pok. nr 8.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2017r. o godz. 10.00

2.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, sala ślubów – pokój nr 3 (parter).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

12. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu), opisanej nazwą i siedzibą zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 , 34-114 Brzeźnica oraz posiadać oznaczenie, Przetarg: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba.” nie otwierać przed 15.05.2017r.godz. 10.30

 

otrzymuje brzmienie

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 na Dzienniku Podawczym pok. nr 8.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2017r. o godz. 10.00

2.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.05.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, sala ślubów – pokój nr 3 (parter).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

12. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu), opisanej nazwą i siedzibą zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 , 34-114 Brzeźnica oraz posiadać oznaczenie, Przetarg: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba” nie otwierać przed 22.05.2017r.godz. 10.30

 

Dokonane zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdza:

Wójta Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 


 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 75879-2017 z dnia 27-04-2017 - Brzeźnica
1). Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami o następujących parametrach technicznych :1.powierzchnia zabudowy 694,15m2,2.powierzchnia całkowita 735,85m2,3.pow. użytkowa (bud.sali gimnas...
Termin składania ofert/wniosków: 15-05-2017

 

 

Ogłoszenie nr 79979 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.

Brzeźnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 75879
Data: 27/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35,           e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 15/05/2017r. godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 22/05/2017r. godz. 10:00

 

 


 

 

Postępowanie ZP.271.100.2017

Zapytanie i odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

 Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję,
że w dniu 04.05.2017 r.,  wpłynęło od Wykonawców zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba”

o n/w treści:

ZAPYTANIE

  1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimypotwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.
  2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach?

Pragniemy zaprezentować Państwu systemową podłogę ARIM Sport / 2.S. z nawierzchnią z parkietu dębowego, jako produktu równoważnego do projektowanego, z prośbą o dopuszczenie do realizacji. Poniżej przekrój podłogi.

 

Clipboard01

 

Rys. 1 – Przekrój podłogi sportowej

  

Nazwa elementu / parametru

Ilość

Wysokość konstrukcji tworzą :

Ilość

 

ilość warstw folii izolacyjnej łącznie [ szt. ]

2

folia łącznie [ mm ]

0,30

 
 

50,00

Klin [ mm ]

27,50

 

rozstaw elementów sprężystych [ cm ]

50,00

legar dolny [ mm ]

19,00

 

legary pojedyńcze ( 1 ) czy podwójne ( 2 )

2

legar górny [ mm ]

19,00

 

długość elementu legarów [ cm ]

250,00

ślepa podłoga [ mm ]

19,00

 

szerokość elementów legarów [ cm ]

9,50

płyta V313 [ mm ]

0,00

 

rozstaw legarów dolnych oś / oś [ cm ]                                      

50,00

płyta V313 [ mm ]

0,00

 

rozstaw legarów górnych oś / oś [ cm ]                                      

50,00

wysokość   konstrukcji [ mm. ]

84,80

 

długość elementów ślepej podłogi [ cm ]

250,00

grubość nawierzchni [ mm. ]

22,00

 

szerokość elementu ślepej podłogi [ cm ]

9,50

wysokość całkowita podłogi [ mm. ]      

106,80

 

rozstaw elementów ślepej podłogi oś / oś [ cm ]

12,50

     

 

Podłoga ta posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie . Podłoga został przebadana pod kątem:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,

- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,

- komfortu ćwiczących – parametr 7-9

- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak   wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1

  1. Zastosowany system podłogowy winien spełniać wszystkie wymagania obowiązujących przepisów w tym normy PN EN 14904:2009.

 

           ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania podłogi równoważnej pod warunkiem zachowania parametrów przyjętych w dokumentacji projektowej.

 

 Treści wyjaśnień (odpowiedzi) udziela się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dla Wykonawców wiążąca.

Zatwierdza:

Wójta Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

 

 


 

Brzeźnica: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.brzeznica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz.U z 2016r. poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Marcyporęba”
Numer referencyjny: ZP.271.100.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1). Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami o następujących parametrach technicznych :1.powierzchnia zabudowy 694,15m2,2.powierzchnia całkowita 735,85m2,3.pow. użytkowa (bud.sali gimnastycznej)620,55m2,4.kubatura 4 873,70 m3,5.długość 41,01m,6.szerokość 24,25m 2). Budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,7 m 3. 3). Rozbiórka oraz budowa po nowej trasie fragmentu sieci wodociągowej. Na działce nr 1098/3 położonej w miejscowości Marcyporęba. 4) Budynek sali gimnastycznej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Główna bryła budynku przekryta dachem dwuspadowym, z wysuniętymi okapami, o kącie nachylenia połaci wynoszącym 15°. Nad częścią socjalną ze względów przeciwpożarowych projektuje się dach płaski o konstrukcji żelbetowej. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy wynosi 9,48 m. Pokrycie dachu wykonane zostanie z blachodachówki. Wykończenie ścian w postaci cienkowarstwowego tynku akrylowego lub silikatowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45300000-0, 45331000-6, 45332000-3, 45332400-7, 45333000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2018


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, co najmniej 2 osoby na umowę o pracę, w wymiarze na minimum ½ etatu przy wykonywaniu prac budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 1 000 000 zł. 2. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada min. 2 – letnie uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej - dla kierownika budowy; w branżach: sanitarnej i elektrycznej - dla kierowników robót i ponadto, że kierownik budowy powinien wykazać się kierowaniem minimum jedną budową budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3. Osoba kierująca robotami elektrycznymi winna dodatkowo posiadać kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji Ei D. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zał. nr 6 do SIWZ 2.wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada min. 2 – letnie uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej - dla kierownika budowy; w branżach: sanitarnej i elektrycznej - dla kierowników robót i ponadto, że kierownik budowy powinien wykazać się kierowaniem minimum jedną budową budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3. Osoba kierująca robotami elektrycznymi winna dodatkowo posiadać kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji E i D - zał. nr 7 SIWZ 3.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł, w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

   


 

 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40


 

 

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

   


 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone we worze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca dołącza do oferty (sporządzonej z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ) z pozostałymi załącznikami wyszczególnionymi w SIWZ.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 1 - oferta pobierz
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału pobierz
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pobierz
5. Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu pobierz
6. Załącznik nr 5 - oświadczenie-grupa kapitałowa pobierz
7. Załącznik nr 6 - Wykaz robót - wiedza i doświadczenie pobierz
8. Załącznik nr 7 - Wykaz osób - potencjał kadrowy pobierz
9. Załącznik nr 8 - umowa pobierz
10. Załącznik nr 9 pobierz
10.1 Załącznik nr 9.1.5 pobierz
11. Załącznik nr 10  -Wstępne wytyczne do tablicy_informacyjnej pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170