!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Brzeźnica

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Brzeźnica”

1. Informuję, że wpłynęła 1 oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 wykonawcy:

Małopolskie Centrum Komunalne OMEGA

reprezentowana przez:

Tomasz Janowski

ul. św. Prokopa 29, 32 – 851 Jadowniki 

za całkowitą cenę brutto:

cena netto 186 590,00zł + 23% VAT 42 915,70 zł = 229 505,70 zł brutto

słownie brutto: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych 70/100.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: 30.05.2017 r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg kryteriów uzyskała łącznie 60 punktów

Liczba pkt w kryterium

     Punktacja przyznana ofercie

Cena brutto – 60 %

60 punktów

Okres gwarancji – 40 %

0 punktów

 

4. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia……… podpis) faksem na numer (33) 8792 092 , e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód przekazania  e–mail.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                                                                       

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

Oryginał pisma >> pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170