!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce

Brzeźnica: Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika
Numer ogłoszenia: 138384 - 2009; data zamieszczenia: 08.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

UWAGA ZMIANY DO SIWZ-------->  >> POBIERZ

 

UWAGA ZMIANY DO SIWZ 2-------->  >> POBIERZ

 

UWAGA ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 13 - ---- >>> POBIERZ

 

Zapytanie do SIWZ 1 > pobierz

Zapytanie do SIWZ 2 >> pobierz

Zapytanie do SIWZ 3 >>> pobierz

Zapytanie do SIWZ 4 >>>> pobierz

Zapytanie do SIWZ 5 >>>>> pobierz

Zapytanie do SIWZ 6 >>>>>> pobierz

Zapytanie do SIWZ 7 >>>>>>> pobierz

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje dwie części : CZĘŚĆ I - budowa sali gimnastycznej budowę sali gimnastycznej z zapleczem, przewiązką o projektowanych parametrach : - powierzchnia zabudowy : 819,00 m2 - powierzchnia użytkowa : 733,40 m2 - kubatura : 6160,90m3 ( kategoria obiektu : I ) budowę instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (kategoria obiektu : VIII) budowa instalacji kanalizacji deszczowej ( kategoria obiektu VIII) CZĘŚĆ II - modernizacja szkoły, budowa parkingu i boiska wielofunkcyjnego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej obejmującą docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi oraz pokrycia dachowego,budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Paszkówce - obszar boiska 35m x 25m, budowa parkingu dla 9-ciu stanowisk postojowych w tym 8 stanowisk dla samochodów osobowych i 1-no stanowisko dla samochodu dla osoby niepełnosprawnej przy szkole podstawowej w Paszkówce , remont chodnika 105 mb x 2 m i wjazdu 4,5m x 15 m. - powierzchni użytkowa budynku szkoły - 623,72m2 - powierzchnia zabudowy budynku szkoły - 380,16m2 - kubatura budynku szkoły 3270,00m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.21.42.10-5, 45.33.22.00-5, 45.33.12.00-8, 45.33.11.10-0, 45.33.30.00-0, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.40.00-1, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.11.30-4, 45.26.12.10-9, 45.22.33.00-9, 45.23.31.00-0, 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 PLN. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 01.06.2009r do godziny 10.00 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym Brzeźnica Nr konta: BS Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 3.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w poda­nym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 2.1. dysponują do prawidłowej realizacji zamówienia osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branżach: budowlanej w specjalności konstrukcyjno -budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych; które przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. 2.2. posiadają doświadczenie zawodowe w postaci wykonania jako wykonawca główny w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. : 3.1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,00PLN Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. 3.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 40% ceny ofertowej brutto w przekładanej ofercie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę dokumentów dołączonych do oferty, sprawdzając kompletność, spełnienie warunków dopuszczających oraz jakość złożonych dokumentów. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Z treści załączonych dokumentów do oferty musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3; 11) Wykonawców, którzy: - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy i nie uzupełnili ich na wezwanie Zamawiającego;.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda od Wykonawców dołączenia do oferty następujących dokumentów: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ Wymagana forma - oryginał W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 7.1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z punktem V ppkt. 2.1 SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. Wymagana forma dokumentów: - wykaz osób - oryginał - uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem prze Wykonawcę 7.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 7.1 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wymagana forma dokumentów: - zobowiązanie innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 7.3.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymogom wskazanym w punkcie. V ppkt. 2.2. SIWZ ze wskazaniem dat i miejsca ich wykonania, wartości oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wskazane roboty te zostały wykonane należycie - z wykorzystaniem załącznika Nr 8 do SIWZ Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych robót budowlanych - oryginał - dokumenty potwierdzające , że roboty budowlane zostały wykonane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 8. W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 8.1. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę, co najmniej 1.000.000,00złotych Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 8.2.Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 40% ceny ofertowej brutto w przekładanej ofercie wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej lub konsorcjum) w odniesieniu dokumentów wymienionych w pkt. 1; 2; 3; 4; 5; 6 muszą być złożone oddzielnie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone łącznie, tak aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ewentualnie umowę regulującą współpracę tych wykonawców, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Wymagana forma dokumentu - oryginał 10.1.1. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie w jednym dokumencie i ma zawierać: a) wskazanie, iż udzielane jest na potrzeby zamówienia związanego z niniejszą SIWZ , b) oznaczenie mocodawców, c) oznaczenie pełnomocnika, d) zakres pełnomocnictwa, e) czas na jaki jest udzielone, f) podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu mocodawców. 10.1.2. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane będą do Pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1; 2; 3; 4 i 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 11.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- 8 ustawy PZP. 11.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 litera a i c oraz w pkt. 11.1 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Dokument o którym mowa w pkt. 11 litera b musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 11 litera a, b i c oraz w pkt. 11.1. zastępuje się je dokumentem zwierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy zawarte w pkt. 11.2. i 11.3. stosuje się odpowiednio. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy do oferty nie załączyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie - chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

     

  • 1 - Cena - 90

  • 2 - Ocena wiarygodności Wykonawcy (potwierdzona referencjami) - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z MRPO..

Załączniki do pobrania :

1. SIWZ - pobierz

 

----- ZMIANY DO SIWZ >> pobierz

 

2. Arch i Konstr załącznik nr 1 do SIWZ .rar - pobierz

 

3. Rysunki - załącznik nr 2 do SIWZ.rar - pobierz

 

4. Projekty branżowe - załącznik nr 3.rar - pobierz

 

5. Formularz ofertowy - zał 4 - pobierz

 

6. Oświadczenie - załącznik 5 - pobierz

 

7. Wzór umowy - załacznik 6 - pobierz

 

8. Wykaz osób - załącznik 7 - pobierz

 

9. Wykaz wykonanych robót - załącznik 8 - pobierz

 

10. Harmonogram rzeczowo - finansowy SALA GIMNASTYCZNA ostateczna wersja - pobierz

 

11. Specyfikacje techniczne wyk. i odb. robót - załącznik nr 10.rar - pobierz

 

12. Przedmiary do zadania 1 - załącznik nr 11.rar - pobierz

 

13. Przedmiary do zadania 2 - załącznik nr 12.rar - pobierz

 

14. Budynek Szkoly Podstawej - Załącznik nr 13.rar - pobierz

 

Załączniki z rozszerzeniem .rar zostały spakowane programem Winrar dostępnym do pobrania z poniższego linku.

>>>  pobierz


 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170