!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa koszy ulicznych

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy

ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

telefon do kontaktu: 33 879 20 29

fax. 33 879 20 92

e- mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej

na dostawę koszy ulicznych

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Planowana ilość koszy do zamówienia - 30 szt.
 • Pojemność: 50 litrów
 • Przybliżone wymiary kosza: 410x400x810 mm
 • Przybliżone wymiary całkowite: 480x400x1250 mm
 • Waga ok.: 15 kg

- Kosze dodatkowo wyposażone w daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr i umieszczaniem odpadów o dużych wymiarach.

- Kosze wykonane z blachy o grubości min. 1,5mm, a daszka o grubości min. 2mm o zwartej i zamkniętej konstrukcja kosza. Kosze ocynkowane i malowane specjalnymi farbami proszkowymi (wypalanymi) o dużej odporność na czynniki atmosferyczne.

Planowana ilość słupków do zamówienia: - 5 szt.

- słupek z kotwą do zabetonowania

*Do oferty należy dołączyć zdjęcie lub szkice poglądowe proponowanego modelu kosza.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

2. Warunki wymagane od wykonawców:

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2016 r.

4.Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia - 36 miesięcy.

5. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:

Podstawa zapłaty - prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

               Oferta powinna być:

               - opatrzona pieczątką firmową,

               - posiadać datę sporządzenia,

               - zawierać adres lub siedzibę Oferenta,

               - podpisana przez Oferenta

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można przesłać:

- droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

lub

- złożyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica– pok. nr 34.

lub

- przesłać pocztą, kurierem na adres: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica

2. Termin złożenia ofert do 09.12.2016 r. godzina 13.00

V. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

- Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto

określoną w załączniku nr 1 za całość przedmiotu zamówienia. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości towaru w zależności od ilości środków posiadanych w budżecie na ten cel.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie
 2. Wyznaczenie terminu realizacji zamówienie planuje się nie później niż 3 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentów.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;

2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 1.   Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8792 029 wew.35 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Załączniki do pobrania

1. Oferta Cenowa pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170