!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

STSZKOL

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września 2017 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2017 r.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a  także  gdy  rodzina  jest  niepełna  lub  wystąpiło  zdarzenie  losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).


Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).


Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeźnica.


Stypendium nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej;
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Brzeźnica;
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).

Stypendium szkolne może być realizowane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu książek i innych pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia – odpłatność za internat lub wyżywienie;
 • świadczenia pieniężnego – refundacja poniesionych kosztów związanych z edukacją na  podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111 oraz na stronie www.brzeznica.pl.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto członków rodziny, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z miesiąca sierpnia) tj.:

 • zaświadczenie lub oświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenie uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne;
 • zaświadczenie, oświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w  hektarach przeliczeniowych (za miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 288,00 zł);
 • zaświadczenie lub decyzja z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy, zaliczka alimentacyjna);
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • postanowienie sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
 • zaświadczenie o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy za granicą i z prac dorywczych;
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pobierz
2. Druk oświadczenia pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170