!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi w miejscowości Marcyporęba

Brzeźnica dnia, 05.08.2016

ZP.271.169.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy: przetargu na „Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+00 – 0+470 w ramach modernizacji- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+00 – 0+470 w ramach modernizacji- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2 złożoną przez :

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – DROGOWO - MOSTOWE DROG-BUD Franciszek Fryc
34-116 SPYTKOWICE
ul. Zamkowa 3

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ

- cena – 90%.
- gwarancja – 10%

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena-90%

Liczba pkt gwarancja - 10%

Razem liczba pkt

1.

EUROVIA Polska S.A

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce,
Adres do korespondencji:

31-280 KRAKÓW, ul. Łokietka 79

69,50

8,00

77,50

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO   DROGOWO MOSTOWE „DROG-BUD” Franciszek Fryc

Ul. Zamkowa 3

34-116 SPYTKOWICE

90,00

10,00

100,00

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH w Wadowice Spółka Akcyjna

34-100 WADOWICE

ul. Kochanowskiego 1

75,33

10,00

85,33

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. Eurovia Polska S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Adres do korespondencji: 31-280 Kraków, ul. Łokietka 79

2. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 SPYTKOWICE , Ul. Zamkowa 3

3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH w Wadowice Spółka Akcyjna 34-100 WADOWICE ul. Kochanowskiego 1

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

5. Strona internetowa www.brzeznica.pl

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170