!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Remont budynku komunalnego - Domu Strażaka w Bęczynie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Remont budynku komunalnego - Domu Strażaka w Bęczynie


Numer ogłoszenia: 149667 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica , ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku komunalnego - Domu Strażaka w Bęczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku komunalnego - Domu Strażaka w Bęczynie Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowo - budowlanych budynku polegających na : 1. Ociepleniu ścian zewnętrznych - 513,40 m2 1.1. Rozebranie obróbek blacharskich, parapetów z blachy 1.2. Skucie wystających cokołów i parapetów z kamienia i cegły 1.3. Naprawa i wyrównanie podłoża pod izolację ścian piwnic 1.4. Izolacja przeciwwodna masą uszczelniającą 1.5. Izolacje cieplne z płyt 1.6. Izolacje z folii kubełkowej, 1-warstwa 1.7. Wymiana skrzynki gazowej, opraw zewnętrznych, tablicy z kompletnym wyposażeniem (zabezpieczenie przelicznikowe), wyłącznika p-poż. 1.8. Cokół - docieplenie płytami styropianowymi frezowanymi EPS 100-038 grub. 15 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku mozaikowego grub. 2 mm 1.9. Docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 grub. 15 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku akrylowego grub. 1,5 mm 1.10. Docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS 100-038 grub. 3 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku akrylowego grub. 1,5 mm 1.11. Montaż napisu OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BĘCZYNIE, litery z płyt styropianowych wys. ok.40 cm, fabrycznie wykończone w kolorze czerwonym - 1 kpl 1.12. Tynk mozaikowy na ścianach nieocieplanych 1.13. Okładziny schodów z płytek gres 30x30 cm, antypoślizgowe R10 - 4,5 m2 1.14. Wykonanie balustrady schodowej z pochwytem stalowym 1.15 Malowanie balustrad stalowych 1.16. Wykonanie opaski z kostki beton. 6 cm szarej 2. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa 2.1. Wymiana okien piwnicznych jednodzielne z PCV, szyby zespolone, kolor biały - 2 szt. 2.2. Montaż bramy garażowej segmentowej 3570x3450 mm na ocieplana SPU 40 F 42, z drzwiami przejściowymi 940x2205mm, napęd bramy ręczny, lub równoważna - 1 szt. 3. Dach- 490,4 m2 3.1. Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki 3.2. Rozbiórka rynien i rur spustowych 3.3. Rozebranie obróbek blacharskich 3.4. Przemurowanie kominów z cegieł 3.5. Przybicie deski czołowej szer. 18 cm grub. 32 mm 3.6. Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 3.7. Pokrycie dachu blachodachówką z powłoką poliester mat 3.8. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (powłoka: poliester mat) 3.9. Montaż rynien dachowych systemowych z blachy powlekanej 3.10.Montaż ław kominiarskich systemowych cynkowanych ogniowo, stopni kominiarskich, płotka przeciwśniegowego cynkowanego ogniowo lakierowanego w kolorze pokrycia dachu, włazu dachowego, instalacji odgromowej 4. Ocieplenie stropu poddasza- 213,5 m2 4.1. Rozebranie posadzki z cegły pełnej 4.2. Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej 4.3. Ułożenie wełny mineralnej 2x 10 cm (współczynnik przewodzenia ciepła min. 0,039 W/mK) 5. Odwodnienie liniowe - 5,68 mb 5.1. Osadzenie studzienki kanalizacyjnej systemowej fi: 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową + pokrywa kl.C - 1 kpl 5.2. Wymiana odwodnienia liniowego na odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym kl.C przy bramie garażowej 6. Roboty wewnątrz budynku 6.1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III w wieży - 86,2 m2 6.2. Drabina wewnętrzna z kabłąkami ze spocznikiem w połowie wysokości w wieży 6.3. Montaż rur kwasoodpornych fi:100 mm do odprowazenia spalin samochodowych z garażu (rury 11 mb, kolano 90 st., daszek), rury prowadzone w ścianie - 1 kpl Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w przedmiarze robót, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- które stanowią załączniki do SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wbudowany materiał powinien posiadać odpowiednie parametry i atesty, które Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora Nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: Wadium - Remont budynku komunalnego - Domu Strażaka w Bęczynie. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach należy dołączyć do oferty jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto do oferty należy dołączyć osobno oryginał tego dokumentu, którego nie należy bindować i zszywać z ofertą. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego. 5. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert (termin związania ofertą). Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert tj. do dnia 04.08.2016r., do godz. 10:00 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 2) po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia; 3) kiedy upłynął termin związania ofertą; 4) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia, tj.: a) osoba z uprawnieniami budowlanymi- do pełnienia funkcji kierownika budowy b) osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na minimum 200.000 zł. Dla potwierdzenia spełnienia opisanego warunku Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę wraz z dowodem jej opłacenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo - jeżeli zostało ustanowione, kalkulację wykonanie robót wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: 1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. 2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem. 3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: - wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, - niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. b) Wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ c) Zmiany osób, które będą kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: 1- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 3- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót pobierz
3. Załącznik nr 10 - STWiOR pobierz
4. Załącznik nr 10 - Szkice poglądowe pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170