!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Usługi związane z odpadami

 

02/07/2016    S126    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

 

Polska-Brzeźnica: Usługi związane z odpadami

2016/S 126-226917

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy
Brzeźnica
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Brzeźnica
Osoba do kontaktów: Elżbieta Całus
34-114 Brzeźnica
Polska
Tel.: +48 338792029
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 338792092

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej:  http://www.brzeznica.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Brzeźnica.

Kod NUTS PL214

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Brzeźnica. Liczba osób zameldowanych na dzień 31.3.2016 wynosi 10 045 osób. Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne na 31.12.2015. wynosi 3 087 (dane na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) z czego ok. 99 % właścicieli nieruchomości segreguje odpady.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Najniższa oferta 1 530 316,80 i najwyższa oferta 1 779 000,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 94
2. Norma emisji spalin transportu wykonującego usługę. Waga 6

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZI.272.80.2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 077-136992 z dnia 20.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.6.2016

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PUK EMPOL Sp. z o.o.
Tylmanowa
34-451 Tylmanowa
Polska
Tel.: +48 0182625095
Faks: +48 0182625353

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 410 318 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 39 360 i najwyższa oferta 45 756,18 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 36

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy:  http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy:  http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30.6.2016

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170