!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - udzielenie i obsługa kredytu bankowego

 

Brzeźnica dnia, 12.12.2014
ZI.271.385.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r , poz. 907) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 900.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2014 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW” w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 1 ofertę, którą wybrano do realizacji zamówienia

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez :

GETIN NOBLE BANK S.A.
Ul. Przyokopowa 33,   01-208 WARSZAWA

za kwotę :
- cena kredytu w wysokości : 129.236,21 / słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 21/100/

( wg. WIBOR 3M na 28 listopada 2014 - 2,06%, stała marża banku 1,15% oraz prowizja bankowa w wysokości 2,00% kredytu )

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

GETIN NOBLE BANK S.A.

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 WARSZAWA

129.236,21

100%

 

III. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców których oferty zostały odrzucone.

IV. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców którzy zostaliby wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

Do wiadomości :


1 . GETIN NOBLE BANK S.A.Ul. Przyokopowa 33,   01-208 WARSZAWA

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170