!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont drogi gminnej Nr K470005 - Brzezinka

 

Brzeźnica: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka - Sołtyse dz. ewid. 692/1 i 752/1 w km 0+600÷ 1+870 W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.


Numer ogłoszenia: 245585 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362586 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka - Sołtyse dz. ewid. 692/1 i 752/1 w km 0+600÷ 1+870 W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka - Sołtyse w km 0+600÷ 1+780 W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Ścinanie poboczy - 1.180,00 m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym gr. do 10 cm na powierzchni 20% drogi - 73,16 m3 - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu /6cm/- 3.658,00 m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu /4cm/ - 3.540,00 m2 - Wykonanie poboczy nawierzchnia z klińca 0-25mm- 1.180,00 m² 1.2. Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka - Sołtyse dz. ewid. 752/1 w km 1+780÷ 1+870 W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Ścinanie poboczy - 90,00 m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym gr. do 10 cm na powierzchni 20% drogi - 5,58 m3 - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu /6cm/- 279,00 m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu /4cm/ - 270,00 m2 - Wykonanie poboczy nawierzchnia z klińca 0-25mm- 90,00 m² Zgodnie ze złączonym przedmiarem robót, który stanowi - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SA, Wadowice, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350148,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 279752,12
  • Oferta z najniższą ceną: 279752,12 / Oferta z najwyższą ceną: 484594,66
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170