!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Dostawa energii elektrycznej

 

Brzeźnica dnia, 20.11.2014

ZI.271.354.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 907 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 4 złożoną przez :

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

GREEN SA   Centrum Obsługi Klienta
Ul. A. Słonimskiego 6
50.304 WROCŁAW

113.407,15

97,71

2.

PKP Energetyka S.A.
Ul. Hoża 63/67
00-681 WARSZAWA
Pion Sprzedaży ul. Paderewskiego 43/45 , 25-502 KIELCE

115.865,82

95,64

3.

ENERGA OBRÓT SA
Al. Grunwaldzka 472
80-309 GDAŃSK

113.060,34

98,01

4.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

110.821,07

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……………….… podpis ) Faksem na numer 033 8792092.  

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. GREEN SA Centrum Obsługi Klienta ul. A. Słonimskiego 6 WROCŁAW

2. PKP Energetyka S.A. Ul. Hoża 63/67 00-681 WARSZAWA Pion Sprzedaży ul. Paderewskiego 43/45 , 25-502 KIELCE

3. ENERGA OBRÓT SA Al. Grunwaldzka 472 GDAŃSK

4. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

5. Tablica ogłoszeń UG

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170