!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

UE LEADER PROW

 

 

Nr sprawy ZI.271.362.2014
Brzeźnica 19.11.2014 r.

 

 

Zapytania i odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) informuję, że w dniach 14 - 18.11.2014r. wpłynęły od Oferentów zapytania do zamówienia dotyczącego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”.

o n/w treści:

 

ZAPYTANIE NR 1

 

PYTANIE 1. Proszę o podanie przykładowego typu płytek ściennych w poz. 41 przedmiaru.

Odp. Nowa Gala z kolekcji STONE LIFE SL gat. I, gres naturalny, lub równoważne, o wymiarach płytek 30x60 cm

 

PYTANIE 2. Proszę o podanie przykładowego typu płytek podłogowych gres naturalny w poz. 45 przedmiaru

Odp. Nowa Gala z kolekcji STONE LIFE SL gat.I, lub równoważne, o wymiarach płytek 59,7x59,7 cm

 

PYTANIE 3. Proszę o podanie przykładowego typu płytek podłogowych gres polerowany w poz. 49 przedmiaru.

Odp. Nowa Gala z kolekcji STONE LIFE SL gat.I, lub równoważne o wymiarach płytek 59,7x59,7 cm

 

PYTANIE 4. Proszę o podanie typu (faktury) farby strukturalnej w poz. 86 przedmiaru.

Odp. Alpina Structur Effekt, lub równoważne

 

PYTANIE 5. Proszę o podanie schematu tablicy TG (wyposażenia) z poz. 251 przedmiaru, bez którego jej wycena jest niemożliwa.

Odp. Wg zał. Schematu

 

PYTANIE 6. Proszę o podanie przykładowego typu opraw świetlówkowych 2x36W w poz. 262 przedmiaru

Odp. Oprawa rastrowa 2x36W G13 IP20 PAR EVG LugClassic, lub równoważna

 

PYTANIE 7. Proszę o podanie przykładowego typu opraw świetlówkowych 2x36W z modułem awaryjnym w poz. 263 przedmiaru.

Odp. Oprawa rastrowa BATERTECH 01 2M 2x36W T8/G13 VLA NATYNKOWA IP20 AW 2h, lub równoważna

 

PYTANIE 8. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie rury instalacji wodnej będą prowadzone na ścianach budynku – w przedmiarze brak nakładów na wykucie bruzd dla rur i późniejsze ich zamurowanie po ułożeniu przewodów

Odp. Rury prowadzone będą w ścianach (w bruzdach); poz. 143, 144, 168, 169, 409, 410, 434, 435

 

PYTANIE 9. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie rury instalacji co będą prowadzone na ścianach budynku – w przedmiarze brak nakładów na wykucie bruzd dla rur i późniejsze ich zamurowanie po ułożeniu przewodów.

Odp. Rury prowadzone będą na ścianach

 

Treść wyjaśnień (odpowiedzi) udziela się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dla Wykonawców wiążąca.

 

ZAPYTANIE NR 2

 

PYTANIE 1. Czy przez "Przełożenie pokrycia dachowego z układanej na sucho dachówki cementowej" (poz. 94 przedmiaru), Zamawiający rozumie rozebranie pokrycia i ułożenie na nowo zdemontowanego materiały, czy dostarczenie nowej dachówki ?? Jeżeli w zakres zamówienia wchodzi dostarczenie nowej dachówki proszę o określenie jej typu i koloru.

Odp. należy dostarczyć nową dachówkę cementową "Romańska Lumino" kolor ceglany

 

PYTANIE 2. Proszę o określenie rodzaju farby strukturalnej przewidywanej do zastosowania (poz 86 przedmiaru) "Dwukrotne malowanie farbami STRUKTURALNYMI powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem"

Odp. Alpina Structur Effekt, lub równoważne

 

PYTANIE 3. Proszę o załączenie schematu tablicy rozdzielczej (poz 251 przedmiaru) "Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 - wymiana tablicy z kompletnym wyposażeniem i wykonaniem nowego zasilania przewodem YDY 5x10 mm2 dług. 26 mb z TG"

Odp. Wg zał. schematu

 

ZAPYTANIE NR 3

 

PYTANIE 1. Poz. 251 i poz. 517 – Wymiana tablic rozdzielczych – wymiana tablicy z kompletnym wyposażeniem.

Proszę o załączenie na stronie internetowej rysunku ( schematu) tablicy rozdzielczej.

Odp. Wg zał. schematu

Schemat Szafy >> pobierz

 

PYTANIE 2. Według ogólnej charakterystyki obiektu w elemencie 7 „Dach” poz. 7.8 do 7.11 obejmują wykonanie instalacji odgromowej, brak tych pozycji w przedmiarze.

Czy wykonanie instalacji odgromowej należy ująć w ofercie?

Odp. nie należy ująć w ofercie

 

ZAPYTANIE NR 4

 

PYTANIE 1. Czy zleceniodawca po odbiorze robót a w okresie gwarancji np. 60 miesięcznej będzie konserwował parkiet zgodnie z zaleceniami producenta tj. okresowe nakładanie oleju zgodnie z kartą techniczną

Odp. Nie, w okresie gwarancji przedstawionej w ofercie prace konserwacyjne parkietu będą w gestii Wykonawcy.

 

 

 

 


 

Brzeźnica: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy


Numer ogłoszenia: 370548 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy obejmuje w szczególności : 1. Roboty budowlane: ściany, tynki wewnętrzne, posadzki i okładziny, stolarka budowlana, roboty malarskie, dach, elewacja 2. Instalacja sanitarne: wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, c.o. 3. Instalacje elektryczne: elektryczne wewnętrzne. Szczegółowy opis prac zawiera załączony przedmiar robót i charakterystyką robót, które stanowią załącznik nr 11do SIWZ oraz dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik 12 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 24.11.2014r, do godz. 10:00. 1) Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu: (zgodnie z art.45 ust 7. ustawą Pzp, które należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium - Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert , co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. wykonanie roboty tożsamej z przedmiotem zamówienia polegającej na remoncie ogólnobudowlanym lub budowie lub przebudowie budynku kubaturowego odpowiadającej wielkością i rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełnić ten warunek praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a wartość odebranych i wykonanych robót nie mniejsza niż - 300.000 zł brutto (w przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji), oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj: osobami z uprawnieniami: a) do pełnienia funkcji kierownika budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanymi lub konstrukcyjno - budowlanej b) - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji elektrycznych c) - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych d) - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji gazowych. Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 7 do SIWZ wykaz osób. Wskazane uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj Dz.U Nr 83, poz. 578 z późn. zm. lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalności.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 400.000 zł brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy, -Pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, - kalkulację wykonania robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • Cena - 90
 • 2. Gwarancja i rękojmia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w okolicznościach podanych poniżej: 1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć. b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy. c) zmiana terminu może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, oraz innych osób po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, którzy biorą udział w realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu wykonania robót. 3) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie 4) Zmiany kierowników budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie w trakcie rozpatrywania wniosku o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego ba Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 11 przedmiar robót pobierz
3. Załącznik nr 12 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170