!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Dostawa energii elektrycznej

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

 

UWAGA ZMIANY !!!!
 
ZMIANY ZAŁĄCZNIK NR 7
ZMIANY ZAŁĄCZNIK NR 7a

1. Załącznik nr 7 - Zmiana pobierz
2. Załącznik nr 7a - Zmiana pobierz

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI !!!!

 

Dotyczy : Przetargu „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”

               Urząd Gminy w Brzeźnicy odpowiada na przesłane przez Państwa pytania :

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

 1. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1x i G1 X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych) , w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znaczącej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur szacunkowych, korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych.

      

 1. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii ( miesięczny, dwumiesięczny)

Ad. 3 Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III ppkt 6 Opis przedmiotu zamówienia :

Rozliczenie za energię elektryczną dokonywać będzie się na podstawie faktury zbiorczej, wystawionej przez Wykonawcę , po każdym miesiącu rozliczeniowym wg zestawienia zbiorczego punktów poboru energii.

 1. Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej.

Ad 4. Odpowiedź – aktualnym dostawca energii elektrycznej jest

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o

Ul. Łagiewnicka 60, 30-417 KRAKÓW

 

 1. Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony ?

Ad. 5 Obecnie zawarta umowa na dostawę energii obowiązuje do 31.12.2014r Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

 1. Czy zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej EXEL niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy :

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru ( miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina)

- grupa taryfowa ( obecna i nowa)

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE.

Ad 6. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy.

 1. Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmian ?

Ad 7. Jest to już kolejny przetarg na dostawę energii.

Urząd Gminy w Brzeźnicy odpowiada na przesłane przez Państwa pytania :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej.

Ad1. Odpowiedź – aktualnym dostawca energii elektrycznej jest

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o

Ul. Łagiewnicka 60, 30-417 KRAKÓW

 

 1. Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?

Ad. 2 Posiadamy umowy rozdzielone , jest to już kolejny przetarg na dostawę energii.

 1. Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach?

Ad. 3 Obecnie zawarta umowa na dostawę energii obowiązuje do 31.12.2014r

 1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.

Ad.4 Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Ad.5. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

 

 1. Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Ad. 6 Zamawiający udzieli pisemnej informacji z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

 1. Bardzo proszę o następujące zmiany w projekcie umowy:
 1. Dotyczy zapisu § 2. Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu tego poprzez dodanie jeszcze informacji: „oraz nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy”. Do skutecznego doprowadzenia zmiany sprzedawcy niezbędne są następujące czynności: skuteczne rozwiązanie obecnej mowy, zawarcie umowy dystrybucyjnej, pozytywna weryfikacja zmiany sprzedawcy przez OSD.

Odpowiedź . Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia takiej zmiany.

 

 1. Proszę o następującą modyfikację par. 7 ust.1 umowy: „Rozliczenia za zakupioną energię odbywać się będą na podstawie faktury zbiorczej na podstawie odczytów układów pomiarowo - rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD zgodnie z okresami przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez lokalnego OSD, wg cen zawartych w ofercie Wykonawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to zawsze okres miesięczny. Nadmieniamy, iż zgodnie z taryfa Państwa Operatora wskazane taryfy na pewno nie mają wszystkie miesięcznego okresu rozliczeniowego stąd wymóg miesięcznego okresu rozliczeniowego jest dla nas niezrozumiały.

Odpowiedź . Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia takiej zmiany.

 

 1. W par. 8 ust. 4 proszę o wykreślenie treści: „dołączając jednocześnie sporną fakturę.” Albo dopisanie: „ksera spornej faktury”. W tym miejscu wskazujemy, że faktura jest własnością Zamawiającego i w przypadku uznania reklamacji zostanie wystawiona stosowna korekta która powinna zostać załączona do dokumentu źródłowego.

Odpowiedź : par 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie : W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając kserokopię spornej faktury.

 

 1. Wnosimy o wyłączenie z par. 13 rygoru zachowania formy pisemnej w przypadku zmian umowy spowodowanych zmianą stawki podatku VAT i podatku akcyzowego – opisanych w par. 3 ust.2. Powyższe winny obowiązywać od dnia wejścia w życie stosownych przepisów w tym zakresie.

Odpowiedź . Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia takiej zmiany.

 Numer ogłoszenia: 362632 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica , ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. 2. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości dostawy energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy. 3. Postępowanie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej. 4. Zamówienie obejmuje wykaz wszystkich punktów odbioru energii w całej Gminie Brzeźnica wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do ww specyfikacji; Oferenci zobowiązani są do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do określenia odpowiedniej taryfy i ceny dla poszczególnych punktów poboru energii . Koszty oględzin miejsc potrzebnych do kalkulacji cenowej ponosi Oferent. 5.Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu dystrybucyjnego tj, ENION z siedzibą w Krakowie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne Dz.U.z 2006 r Nr 89, poz. 625 ze zm. zwanej dalej Prawem energetycznym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy, oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. Nr 93, poz. 623. przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z cenami energii przedstawionymi w ofercie przetargowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 20 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego wynikające z przyłączania nowych punktów odbioru energii elektrycznej i rozbudowy istniejących obiektów

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) posiadają koncesję na sprzedaż energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki. 4) posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług na terenie gminy Brzeźnica. Zamawiający dokona Oceny spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określa załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica pokój nr 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
3. Załącznik nr 2 - kalkulacja pobierz
4. Załącznik 3 oświadczenie pobierz
5. Załącznik nr 7- projekt umowy pobierz
6. Załącznik nr 7a- projekt umowy CKiP pobierz
7. Załącznik nr 8 - wykaz obiektów pobierz
8. Załącznik 9 - oświad. grupa kapitał pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170