!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Przebudowa drogi powiatowej nr K1777 Tłuczań - Wyźrał

 

  

Brzeźnica dnia, 06.10.2014
ZP.271.277.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1777 Tłuczań – Wyźrał polegającej na budowie chodnika lewostronnego wraz z odwodnieniem w km 0+000,00 – 0+160,00 na działkach nr 1735, 1155/8, 1155/3, 1155/7, 1155/6, 1146/1, 1154/1, 1105/9 w miejscowości Tłuczań

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 907) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1777 Tłuczań – Wyźrał polegającej na budowie chodnika lewostronnego wraz z odwodnieniem w km 0+000,00 – 0+160,00 na działkach nr 1735, 1155/8, 1155/3, 1155/7, 1155/6, 1146/1, 1154/1, 1105/9 w miejscowości Tłuczań” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez :

Firma Handlowo Usługowa WOLF

34-114 Brzeźnica , ul. Kalinowa 40

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Firma Handlowo Usługowa „WOLF”

34-114 BRZEŹNICA , ul. Kalinowa 40

119.845,11

100 %

2.

Nowoczesne Technologie Grzewcze „SYSTEM”

32-651 ŁĘKI, ul. Polna 30,

173.930,65

68,90

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub emailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub emaila.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Do wiadomości :

1. Firma Handlowo Usługowa „WOLF”  34-114 BRZEŹNICA , ul. Kalinowa 40

2. Nowoczesne Technologie Grzewcze „SYSTEM” 32-651 ŁĘKI, ul. Polna 30,

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

             

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170