!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Rozbudowa wodociągu

  

PLSK UNIA

ZP.271.241.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu – budowa sieci rozdzielczej w m. Marcyporęba – Przysiółek Tobołki – Podlas- ETAP II” w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 907) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągu – budowa sieci rozdzielczej w m. Marcyporęba – Przysiółek Tobołki – Podlas- ETAP II” w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez :
P.P.H.U. „TAD -BUD”- Tadeusz Byczyński
32-052 Radziszów , ul. Podlesie 139

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

P.P.H.U. „TAD-BUD”- Tadeusz Byczyński

32-052 Radziszów , ul. Podlesie 139

259.583,75

100

 

III. W postępowaniu przetargowym wykluczono i odrzucono ofertę :

oferta nr 2 Wykonawca

Firma Usługowo – Handlowa TRANSBUDOWA

Sławomir Fryc 34-115 RYCZÓW ul. Jana Pawła II 10

została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – Wykonawca nie spełnił warunku udziału
w postępowaniu w zakresie polisy ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, firma:

 

Firma Usługowo – Handlowa TRANSBUDOWA
Sławomir Fryc
34-115 RYCZÓW ul. Jana Pawła II 10

 

została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub emailem :    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub emaila.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

 

1. P.P.H.U. „TAD-BUD”- Tadeusz Byczyński 32-052 Radziszów , ul. Podlesie 139

2. Firma Usługowo – Handlowa TRANSBUDOWA - Sławomir Fryc 34-115 RYCZÓW ul. Jana Pawła II 10

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

     

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170