!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

 

ZI.271.324.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2013 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW” w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica Kalwaryjska 5

za kwotę :
- cena kredytu w wysokości : 193.483,53 / słownie : sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 53/100/

( wg. WIBOR 3M na 4 listopada 2013 - 2,66%, plus marża 0,90%)

Uzasadnienie wyboru :


Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Bank Spółdzielczy w Skawinie

32-050 SKAWINA , Rynek 19

247.397,95

78,28 %

2.

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica, ul. Kalwaryjska 5

193.483,53

100%

3.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

30-504 KRAKÓW , ul. Kalwaryjska 63

197.287,99

98,07 %

 

III. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców których oferty zostały odrzucone.

IV. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców którzy zostaliby wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

1. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE 32-050 SKAWINA, Rynek 19

2. BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY 34-114 Brzeźnica , ul. Kalwaryjska 5

3. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 30-504 KRAKÓW, uL. Kalwaryjska 63

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170