!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Dostawa energii elektrycznej

 

ZI.271.339.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : Przetargu na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”

 

 Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

pn.: „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”

w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 1 ofertę i wybrano ją do realizacji zamówienia:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez :

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

112.080,87

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……………….… podpis ) Faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

  1. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. , ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
  2. Tablica ogłoszeń UG

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170