!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Utworzenie galerii polsko – słowackiej w Brzeźnicy

 

Loga

ZI.271.300.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : Przetargu na: „Utworzenie galerii polsko – słowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności”

          

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Utworzenie galerii polsko – słowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez :

Firmę Remontowo Budowlaną – Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 Ryczów

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia wymagania na podstawie kryterium określonego w SIWZ.

– cena 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Usługi Remontowo Budowlane TARBUD

Tadeusz Radomski - Dąbrówka 185

34-146 STRYSZÓW

67.650,00

90,24

2.

Firma Handlowo Usługowa „SANIT-BUD”

Ul. Górników 3/22

30-819 KRAKÓW

84.595.28

72,16

3.

Firma Usługowo- Remontowo – Budowlana

Andrzej Szymula Łączany 373

34-115 Ryczów

61.048,49

100,00 %

 

III. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców których oferty zostały odrzucone.

IV. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców którzy zostaliby wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub e-maila.

Dziękujemy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. Usługi Remontowo Budowlane TARBUD Tadeusz Radomski - Dąbrówka 185, 34-146 STRYSZÓW

2. Firma Handlowo Usługowa „SANIT-BUD” Ul. Górników 3/22, 30-819 KRAKÓW

3.Firma Usługowo- Remontowo – Budowlana Andrzej Szymula  Łączany 373, 34-115 Ryczów

4. Strona internetowa Urzędu Gminy

5.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170