!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 316198-2013 z dnia 2013-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na....
Termin składania ofert: 2013-08-14

 

Brzeźnica: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r
Numer ogłoszenia: 176373 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316198 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na następujących trasach: Zadanie 1. Trasa nr 1 - Chrząstowice - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 9 - 4 przystanki PKS na trasie: I Chrząstowice (szkoła), II Kossowa (ośrodek zdrowia), III Brzeźnica ( stacja PKP), IV Paszkówka (szkoła) Ilość dowożonych uczniów - 7 Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 35 km/dziennie. Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Zadanie 2 Trasa nr 2 - Marcyporęba Bachorowice - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie 5 przystanków PKS na trasie: I Marcyporęba Bachorowice (Dom Słowacki), II Kopytówka (sklep), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Ludowy) Ilość dowożonych uczniów - 6 (4 codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 70 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe i Przewozowe, Woźniki, 34-103 Witanowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42031,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 45000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 45000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45000,00
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe i Przewozowe, Woźniki, 34-103 Witanowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51005,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54530,00
  • Oferta z najniższą ceną: 54530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54530,00
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170