!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.” w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Zadanie 1

Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Skawinie od 2.IX.2013r. do 30.VI. 2014r.

złożono 1 ofertę do zadania 1:

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105,   34-103 WOŹNIKI

1) Miesięczny przewóz uczniów na w/w trasie wraz z opiekunem:

za kwotę ofertową :4.500,00 zł brutto

2) Całkowity koszt przewozu uczniów na w/w trasie wraz z opiekunem:

za kwotę ofertową :45.000,00 zł brutto / kwota brutto zawiera obowiązujący podatek VAT/

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt

Zadanie 2

Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Kaczynie od 2.IX.2013r. do 30.VI. 2014r.

złożono 1 ofertę do zadania 2:

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105,   34-103 WOŹNIKI

1) Miesięczny przewóz uczniów na w/w trasie wraz z opiekunem:

za kwotę ofertową: 5.453,00 zł brutto

2) Całkowity koszt przewozu uczniów na w/w trasie wraz z opiekunem:

za kwotę ofertową: 54.530,00 zł brutto / kwota brutto zawiera obowiązujący podatek VAT/

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

Do wiadomości :

1. Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105,   34-103 WOŹNIKI

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170