!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont drogi rolniczej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 285898-2013 z dnia 2013-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działkach 705 i 704/ w miejscowości Łączany na odcinku 700m tj.: a) Ścinanie poboczy o grubości do 10 cm obustronne - szerokość 0,4m z odwozem do 1 km - 560 m2 b)...
Termin składania ofert: 2013-08-06


 

Brzeźnica: Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działkach 705 i 704/ w miejscowości Łączany
Numer ogłoszenia: 164991 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285898 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działkach 705 i 704/ w miejscowości Łączany.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działkach 705 i 704/ w miejscowości Łączany na odcinku 700m tj.: a) Ścinanie poboczy o grubości do 10 cm obustronne - szerokość 0,4m z odwozem do 1 km - 560 m2 b) Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2.240,00 m2 c) Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2.240,00 m2 d) Pobocza - nawierzchnie z klińca kamiennego (0-25 mm) warstwa górna o gr. 10 cm - 400,00m2 Zgodnie ze złączonym przedmiarem robót, który stanowi - załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o.o., ALWERNIA, 32-566 ALWERNIA, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154684,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 111422,26
  • Oferta z najniższą ceną: 111422,26 / Oferta z najwyższą ceną: 172786,46
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170