!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : przetargu na „1.Remont drogi gminnej Nr K470006 w miejscowości Brzezinka w km 0+330 1+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K470023 w miejscowości Marcyporęba /Bachorowice/ w km 0+380- 0+550 i w km 0+770 – 1+300 oraz w km 2+550 – 3+100
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

 

          

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„1.Remont drogi gminnej Nr K470006 w miejscowości Brzezinka w km 0+330 1+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K470023 w miejscowości Marcyporęba /Bachorowice/ w km 0+380- 0+550 i w km 0+770 – 1+300 oraz w km 2+550 – 3+100 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA

UL. I. Krasickiego 18A

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG

Ul. L. Rydla 57

30-130 KRAKÓW

817.421,44

61,89

2.

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

683.476,04

74,02

3.

REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD

32-566 ALWERNIA

Ul. I. Krasickiego 18A

505.936,71

100

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH W WADOWICACH S.A.

34-100 WADOWICE

Ul. Kochanowskiego 1

547.365,77

92,43

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. . REJON UTRZEMANIA I BUDOWY DRÓG ul. L. Rydla 57, 30-130 KRAKÓW

2. EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie , 55-040 Kobierzyce

3. REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 ALWERNIA

4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH W WADOWICACH S.A. 34-100 WADOWICE , ul. Kochanowskiego 1

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170