!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi rolniczej

 

Brzeźnica dnia, 09.08.2013

 

ZP.271.193.2013

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działkach 705 i 704/ w miejscowości Łączany”.

 

 Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działkach 705 i 704/ w miejscowości Łączany” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH „DROG-BUD” Sp. z o.o.

Ul. I. Krasickiego 18a

32-566 ALWERNIA

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II.Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 


Numer Oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy


Cena brutto


Liczba pkt w kryterium cena - 100%

1.

„TRANSFIG” Wiesław Figa

32-061 RYBNA

Przeginia Duchowna 300

172.786,46

64.48

2.

Rejon Robót Drogowych   „DROG-BUD”

Ul. I Krasickiego 18A

32-566 ALWERNIA

111.422,26

100

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH 34-100 WADOWICE

Ul. Kochanowskiego 1

119.740,99

93,05

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

 

1. „TRANSFIG” Wiesław Figa 32-061 RYBNA, Przeginia Duchowna 300

2. REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD 32-566 ALWERNIA, ul. I. Krasickiego 18A

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 34-100 WADOWICE, ul. Kochanowskiego 1

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170