!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

 

UWAGA ZMIANY !!!

Poprawiony SIWZ - pobierz

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 316198-2013 z dnia 2013-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
1.Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na...
Termin składania ofert: 2013-08-14

 


 

Numer ogłoszenia: 327080 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 316198 - 2013 data 06.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica 55.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica 55.

 


 

Brzeźnica: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
w : Skawinie i Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.

Numer ogłoszenia: 316198 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie i Kaczynie od 2września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na następujących trasach: Zadanie 1. Trasa nr 1 - Chrząstowice - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 9 - 4 przystanki PKS na trasie: I Chrząstowice (szkoła), II Kossowa (ośrodek zdrowia), III Brzeźnica ( stacja PKP), IV Paszkówka (szkoła) Ilość dowożonych uczniów - 7 Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 35 km/dziennie. Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Zadanie 2 Trasa nr 2 - Marcyporęba Bachorowice - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie 5 przystanków PKS na trasie: I Marcyporęba Bachorowice (Dom Słowacki), II Kopytówka (sklep), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Ludowy) Ilość dowożonych uczniów - 6 (4 codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 70 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj, a) potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie przedłożenie odpisu, zaświadczeń z których będzie wynikać, że wykonawca ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, b) posiadanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca winien wykazać, co najmniej jedną usługę dowozu uczniów do szkół. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj, a) wykaz niezbędnych pojazdów do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów tj. pojazdów zapewniających obsługę wymaganej ilości uczniów posiadających aktualne świadectwo przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie OC przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przewozu osób. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca wykaże polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonanie transportu drogowego - przewóz osób - załącznik nr 5 (zadanie nr 1, zadanie nr 2);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica 55.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica 55.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
ZADANIE NR 1
2. Formularz Ofertowy pobierz
3. Oświadczenie pobierz
4. Oświadczenie 2 pobierz
5. Oświadczenie 3 pobierz
6. Oświadczenie 4 pobierz
7. Oświadczenie o dysponowaniu osobami pobierz
8. Umowa pobierz
9. Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia pobierz
10. Wykaz wykonanych usług pobierz
ZADANIE NR 2
11. Formularz Ofertowy pobierz
12. Oświadczenie pobierz
13. Oświadczenie 2 pobierz
14. Oświadczenie 3 pobierz
15. Oświadczenie 4 pobierz
16. Oświadczenie o dysponowaniu osobami pobierz
17. Umowa pobierz
18. Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia pobierz
19. Wykaz wykonanych usług pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170