!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica

wojewoda

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/09

 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

z dnia 23 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica

 

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1), w związku z uchwałą Rady Gminy Brzeźnica
Nr XXIII/205/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Brzeźnica w okręgu wyborczym Nr 10.

2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 29 marca 2009 roku.

 

§ 2. 1. Granice okręgu wyborczego Nr 10, ustalone uchwałami Rady Gminy Brzeźnica nr XXXIV/205/2006 z dnia 09 czerwca 2006 roku oraz nr V/34/2007 z dnia 08 lutego 2007 roku, pozostają bez zmian.

2. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Brzeźnica i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski

(-) Jerzy Miller

 

 

załącznik do zarządzenia nr 19/09

Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku

 

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności

do 24 stycznia 2009 r.

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Brzeźnica

do 7 lutego 2009 r.

 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz
  o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Brzeźnica
  o okręgu wyborczym Nr 10, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

do 7 lutego 2009 r.

 • zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

do 12 lutego 2009 r.

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

do 27 lutego 2009 r.

 • zgłaszanie do Wójta Gminy Brzeźnica kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

do 27 lutego 2009 r.

do godz. 24oo

 • zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy list kandydatów na radnego

do 8 marca 2009 r.

 • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Brzeźnicy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Brzeźnica
  o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

do 14 marca 2009 r.

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone
  w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 15 marca 2009 r.

 • sporządzenie spisu wyborców

27 marca 2009 r.

godz. 24oo

 • zakończenie kampanii wyborczej

28 marca 2009 r.

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 spisu wyborców

29 marca 2009 r.

godz. 6oo - 20oo

 • głosowanie

 

 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

 

Informacja

Informacja

Komisarza Wyborczego

w Krakowie

z dnia 23 stycznia 2009 roku

 

w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy oraz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, powoływanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica, zarządzonych na dzień 29 marca 2009 roku.

 

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)), w związku
z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 19/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje:

 

Do dnia 9 lutego 2009 roku (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Krakowie, ul. Basztowa 22 (budynek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 74, parter), Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej
w Brzeźnicy.

 

Do dnia 27 lutego 2009 roku (piątek) Wójt Gminy Brzeźnica przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3.

 

 1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć dokument o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

 2. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

 3. Kandydatem do składu komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba która:
  - jest obywatelem polskim,
  - najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
  - nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  - nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
  - nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 4. Kandydatem do składu komisji wyborczej, może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
  - najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
  - jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców,
  - nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 5. Kandydatem do składu komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza

 6. Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

 7. Do zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik Nr 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61. poz. 641).

 8. Do zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik Nr 2 do powyższej uchwały.

 

Komisarz Wyborczy

w Krakowie

(-) Teresa Rak

 

 

 

 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

 

 

Informacja

Informacja

Komisarza Wyborczego

w Krakowie

z dnia 23 stycznia 2009 roku

 

o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica, zarządzonych na dzień 29 marca 2009 roku

 

 

Działając na podstawie art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.
1)), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 19/09 z dnia
23 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Brzeźnica, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje:

 

 

 

Do dnia 9 lutego 2009 roku (poniedziałek) do godz. 16.00 (termin przedłużony zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, ul. Basztowa 22 (budynek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 74, parter), Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

 

 

 

 

Przy tworzeniu komitetu można korzystać z informacji Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 września 2006 roku – znak ZPOW-703-86/06 – o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego (umieszczona na stronie internetowej www.pkw.gov.pl).

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Krakowie

(-) Teresa Rak

 

 

 

 

 

 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

XZCC

 

 

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

 

 

z dnia 18 lutego 2009 roku

 

 

 

W sprawie podania do wiadomości publicznej składu osobowego Komisji oraz terminów pełnionia dyżurów , związanych z rejestracją kandydatów na radnego do Rady Gminy Brzeźnica.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy została powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 lutego 2009 roku w składzie:

 

Grzegorz Młynek - Przewodniczący Komisji

Jolanta Baca - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Edyta Babska - Członek Komisji

Renata Gajos - Członek Komisji

Dorota Kawa - Członek Komisji

Dominika Maj - Członek Komisji

Ewa Zawiła - Członek Komisji

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Brzeźnicy pok. Nr 3

 

 

Komisja pełnić będzie dyżury w następujących dniach:

 

23 lutego 2009r (poniedziałek) - w godz. 13.00 – 16.00

25 lutego 2009r (środa) - w godz. 13.00 – 17.00

27 lutego 2009r (piątek) - w godz. 13.00 – 24.00

 

W trakcie pełnionych dyżurów przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na radnego do Rady Gminy Brzeźnica.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

(-) Grzegorz Młynek

 


Skład Gminnej Komisji Wyborczej

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170