!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną

stopka po ryby

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102757-2013 z dnia 2013-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie prac remontowo - budowlanych w celu adaptacji zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną, w tym: likwidację podpiwniczenia, zachowanie istniejących pomieszczeń na parterze,...
Termin składania ofert: 2013-06-21


Brzeźnica: Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno - turystyczną na terenie Doliny Karpia
Numer ogłoszenia: 285632 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102757 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno - turystyczną na terenie Doliny Karpia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie prac remontowo - budowlanych w celu adaptacji zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną, w tym: likwidację podpiwniczenia, zachowanie istniejących pomieszczeń na parterze, wykonanie sanitariatów w tym dla osób niepełnosprawnych adaptację piętra tzw.antresoli na bibliotekę. W całym budynku należy przeprowadzić gruntowne prace w zakresie uzupełnienia tynków ścian i sufitów, wewnętrznego ocieplenia, malowanie, wzmocnienie konstrukcji stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, podłóg, klatki schodowej, instalacji wod - kan, co, elektrycznej, klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji alarmowej, a także wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. zakres prac obejmuje roboty remontowo -budowlane budynku , w tym wyburzenie i rozbiórka piwnic- 1 szt. wykonanie schodów stalowo - betonowe - szt 1 osadzenie okien w połaci dachowej - szt. 8 wykucie z muru ościeżnic drewnianych - szt. 22 montaż okien aluminiowych oszklonych zewnętrznych - 25,72 m2 montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z szybami 2-kom. zew. - 10,35 m2 montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych - 27,62 m2 wykonanie i montaż szafy naściennej stałej w sali wielofunk. - 1 szt. wykonanie i montaż balustrady schodowej - 12.5 m wykonanie tynków wew. cienkowarstwowych na mokro z gotowych mieszanek - 437,612 m2 wykonanie posadzki dekoracyjnej - 131,24m2 wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji rusztów nad parterem - 135,11 m2 wykonanie posadzki drewnianej na I piętrze z deszczułek i parkietu - 124,46 m2 wykonanie posadzki jednobarwnej GRES 7,08 m2 wymiana pokrycia dachowego - 307,51 m2, wykonanie tynków zewnętrznych ciepłochronnych - 366,00 m2 centralne ogrzewanie i kotłownia - grzejniki 17 szt. +1 kocioł gazowy (montaż rurociągów, grzejników i armatury, wykonanie izolacji, roboty pomocnicze, kotłownia i instalacja gazowa) instalacja elektryczna - 1 komplet (prace demontażowe, tablice rozdzielcze, układanie rur i przewodów elektrycznych, montaż opraw i osprzętu elektrycznego, instalacje telefoniczna internetowa i logiczna (dla sieci komputerowej), instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, badania pomontażowe) instalacja wodno - kanalizacyjna w tym wykonanie kanalizacji, Rurociągi PCW Zlewozmywak pojedynczy - 2 szt. Meble kuchenne zestaw zintegrowany - 1 szt. Urządzenia sanitarne - 6 kpl zimnej i ciepłej wody w tym izolacje i roboty pomocnicze Rurociągi Bateria umywalkowa ścienna dn 15mm- 3 szt. Bateria umywalkowa stojąca dn 15mm- 2 szt. Armatura spłukująca pisuary - 1 kpl. Szafka hydrantowa z wyposażeniem - 1 szt. instalacja klimatyzacji dostawa i montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, odprowadzenie skroplin próby i regulacje oraz roboty pomocnicze wentylacja wykonanie przewodów wentylacyjnych i systemów, próby i regulacje, kurtyny powietrzne, izolacje termiczne instalacja alarmowa centrala alarmowa - 1 szt., sygnalizator optyczno - akustyczny - 1 szt., sygnalizator akustyczny - 2 szt., Klawiatura - 2 szt, czujnik ruchu - 18 szt., obudowa centrali z zasilaczem - 1 szt. wyposażenie w ramach inwestycji przewiduje się zakup wyposażenia, który obejmuje dostawę: regałów drewnianych - 45 szt., krzeseł konferencyjnych - 60 szt., stołów konferencyjnych - 8 szt., biurka -1 szt., gabloty ze szkła hartowanego - 3 szt., gabloty- lady przeszklonej - 1 szt., stojaka na broszury/ ulotki - 2 szt., podwieszany system wystawienniczy do eksponowania obrazów, antyram itp. 20 mb., krzesło obrotowe -1 szt. tablicę interaktywną wraz z akcesoriami -1 komplet, system nagłaśniający -1 komplet. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają 1przedmiar robót wraz z ogólną charakterystyką obiektów - załącznik nr 2 do SIWZ, 2specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 13 do SIWZ, 3dokumentacja techniczna (w części dot. budynku spichlerza) - załącznik nr 12 do SIWZ.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji dotyczących funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma GRESMAR - Usługi Budowlane, Wielkie Drogi, 32-051 Wielkie Drogi, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1154391,34 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1097656,17
  • Oferta z najniższą ceną: 1097656,17 / Oferta z najwyższą ceną: 1662194,14
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170