!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną

stopka po ryby

 

Brzeźnica dnia, 04.07.2013

ZP.271.148.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez :

Firma „GRESMAR” – Usługi Budowlane Stanisław Chodacki 32-051 WIELKIE DROGI 224

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Firma Usługowo Budowlana Szymula Andrzej Łączany 373

34-115 RYCZOW

1.140.405,55

96,25

2.

FIRMA „JAN” Janusz Janas

32-065 Krzeszowice,

Ul Bandurskiego 26

1.662.194,14

66,03

3

Firma „GRESMAR” – Usługi Budowlane

Stanisław Chodacki

32-051 WIELKIE DROGI 224

1.097.656,17

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. 

                                                                                  

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. Firma Usługowo Budowlana Szymula Andrzej Łączany 373 , 34-115 RYCZOW

2. FIRMA „JAN” Janusz Janas Ul Bandurskiego 26, 32-065 Krzeszowice

3. Firma „GRESMAR” – Usługi Budowlane , Stanisław Chodacki 32-051 WIELKIE DROGI 224

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170