!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury

 

stopka po ryby

 

Brzeźnica dnia, 20.06.2013

ZP.271.145.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 5 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Firmę Usługowo Handlową „WOLF”

34-114 Brzeźnica 308

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c.

S. Matusiewicz& H. Kawa

34-103 WIATONOWICE, WYŹRAŁ 17

69.673,36

96,92

2.

F.H.U. WOLF

Sylwester Warmuz

34-114 Brzeźnica 308

67.529,71

100

3.

GEM Piotr Momot Chrząstowice 6034-114 Brzeźnica 100.937,01 66,90

4.

Zakład Wykonawstwa Nadzoru i Projektowania Melioracji Wodociągów i Kanalizacji

Ewa Kopeć Wygiełzów ul. Lipowiecka 26

104.438,24

64,65

5.

Zakład Robót Budowlano Inżynieryjnych i Wodno Melioracyjnych Mieczysław Kozioł

Łączany 381 , 34-115 Ryczów

68.288,26

98,88

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S. Matusiewicz& H. Kawa 34-103 WIATONOWICE, WYŹRAŁ 17

2. F.H.U. WOLF - Sylwester Warmuz 34-114 Brzeźnica 308

3. GEM - Piotr Momot Chrząstowice 60 , 34-114 Brzeźnica

4. Zakład Wykonawstwa Nadzoru i Projektowania Melioracji Wodociągów i Kanalizacji Ewa Kopeć Wygiełzów ul. Lipowiecka 26

5. Zakład Robót Budowlano Inżynieryjnych i Wodno Melioracyjnych Mieczysław Kozioł Łączany 381 , 34-115 Ryczów

6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170