!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

ZP.271.128.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica”w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez : Konsorcjum

- A.S.A. EKO POLSKA sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 ZABRZE - MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.

Ul. Barska 12, 30-307 KRAKÓW

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” Mieczysław Jakubowski30-841 KRAKÓW,   ul. Nad Drwiną 33 767.666,16

84,07

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkiel Kraków Sp. z o.o.30-740 KRAKÓW , ul. Półłanki 64

858.937,93

75,14

3.

A.S.A. EKO POLSKA sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 ZABRZE-Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Ul. Barska 12, 30-307 KRAKÓW 645.408,00

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

                                                                             

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
      

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” Mieczysław Jakubowski 30-841 KRAKÓW, ul. Nad Drwiną 33

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkiel Kraków Sp. z o.o. 30-740 KRAKÓW , ul. Półłanki 64

3. KONSORCJUM : A.S.A. EKO POLSKA sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 ZABRZE Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Ul. Barska 12, 30-307 KRAKÓW

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170