!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa kruszywa naturalnego

Brzeźnica, dnia 10.06.2013r.

ZI.271.161.2013

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 14.000 euro

           

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa naturalnego – kamienia łamanego o granulacji 0-31,5 mm samochodami samowyładowczymi (wywrotka) o ładowności do 18 ton. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych i wewnętrznych.

Szacowana przez Zamawiającego wielkość dostaw wynosi około 200 ton.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostaw, na terenie gminy Brzeźnica.

Kruszywo naturalne – kamień łamany nie może posiadać zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się kruszywa ze skały osadowej (wapiennej).

II. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania nastąpi od dnia zawarcia Umowy do dnia 10.09.2013 roku lub gdy zamawiający wyda na realizację zamówienia kwotę jaką zamierza przeznaczyć.

Zamawiający każdorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę dostawy.

Płatnikiem będzie Gmina Brzeźnica ; NIP 551-11-23-918

III. Termin związania z ofertą : 30 dni

IV. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena za 1 tonę kruszywa wraz z transportem i rozładunkiem oraz spełniająca wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty :

Wykonawca podaje w formularzu cenę za 1 tonę kruszywa naturalnego – kamienia łamanego wraz z transportem na teren Gminy Brzeźnica. Cena za wykonanie jest ceną ryczałtową. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze , nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Dostawa kruszywa naturalnego – kamienia łamanego wraz z transportem na obszar Gminy Brzeźnica w 2013roku”. Nie otwierać przed  14.06.2013r przed godziną 14.00

VII Miejsce i termin złożenia ofert:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dostawa kruszywa naturalnego – kamienia łamanego wraz z transportem na obszar Gminy Brzeźnica w 2013roku” do pokoju nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica 57 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 14.06.2013r. do godziny 14.00

 

VIII. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Posiadają aktualną umowę zwartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju opadów.

 

     IX. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

     Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych – Pokój nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica 57
     (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.51

 

X. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Z poważaniem,

                                                                                              Wójt Gminy Brzeźnica

                                                                                                                                     mgr inż. Bogusław Antos

 

Załącznik do pobrania

1. Oferta pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170