!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną

stopka po ryby

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno - turystyczną na terenie Doliny Karpia
Numer ogłoszenia: 102757 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno - turystyczną na terenie Doliny Karpia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie prac remontowo - budowlanych w celu adaptacji zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną, w tym: likwidację podpiwniczenia, zachowanie istniejących pomieszczeń na parterze, wykonanie sanitariatów (w tym dla osób niepełnosprawnych) adaptację piętra (tzw.antresoli) na bibliotekę. W całym budynku należy przeprowadzić gruntowne prace w zakresie uzupełnienia tynków ścian i sufitów, wewnętrznego ocieplenia, malowanie, wzmocnienie konstrukcji stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, podłóg, klatki schodowej, instalacji wod - kan, co, elektrycznej, klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji alarmowej, a także wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. zakres prac obejmuje: roboty remontowo -budowlane budynku , w tym: - wyburzenie i rozbiórka piwnic- 1 szt. - wykonanie tynków wew. cienkowarstwowych na mokro z gotowych mieszanek - 437,612 m2 - wykonanie posadzki dekoracyjnej - 131,24m2 - wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji rusztów nad parterem - 135,11 m2 - wykonanie posadzki drewnianej na I piętrze z deszczułek i parkietu - 124,46 m2 - wykonanie posadzki jednobarwnej - 7,08 m2 - wymiana pokrycia dachowego - 307,51 m2, - wykonanie tynków zewnętrznych ciepłochronnych - 366,00 m2 centralne ogrzewanie i kotłownia - grzejniki 17 szt. +1 kocioł gazowy (montaż rurociągów, grzejników i armatury, wykonanie izolacji, roboty pomocnicze, kotłownia i instalacja gazowa) instalacja elektryczna - 1 komplet (prace demontażowe, tablice rozdzielcze, układanie rur i przewodów elektrycznych, montaż opraw i osprzętu elektrycznego, instalacje telefoniczna internetowa i logiczna (dla sieci komputerowej), instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, badania pomontażowe) instalacja wodno - kanalizacyjna w tym: wykonanie kanalizacji, zimnej i ciepłej wody w tym izolacje i roboty pomocnicze instalacja klimatyzacji dostawa i montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, odprowadzenie skroplin próby i regulacje oraz roboty pomocnicze wentylacja wykonanie przewodów wentylacyjnych i systemów, próby i regulacje, kurtyny powietrzne, izolacje termiczne instalacja alarmowa centrala alarmowa - 1 szt., sygnalizator optyczno - akustyczny - 1 szt., sygnalizator akustyczny - 2 szt., Klawiatura - 2 szt, czujnik ruchu - 18 szt., obudowa centrali z zasilaczem - 1 szt. wyposażenie Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: 1) przedmiar robót wraz z ogólną charakterystyką obiektów - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 13 do SIWZ, 3) dokumentacja techniczna (w części dot. budynku spichlerza) - załącznik nr 12 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.06.2013r do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium - Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno - turystyczną na terenie Doliny Karpia b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki i wymagania w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia warunków posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - o kubaturze budynku 1500 m3) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj:, a) do pełnienia funkcji kierownika budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej b) - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji elektrycznych c) - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych d) - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji gazowych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 900.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w SIWZ, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy, w tym m.in.: a) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych c) innych nieprzewidzianych okoliczności. 2) Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: a) wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, b) niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. c) innych nieprzewidzianych okolicznościach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57, pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji dotyczących funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 2.1 do SIWZ pobierz
3. Załącznik nr 2.2 do SIWZ pobierz
4. Załącznik nr 2.3 do SIWZ pobierz
5. Załącznik nr 2.4 do SIWZ pobierz
6. Załącznik nr 2.5 do SIWZ pobierz
7. Załącznik nr 2.6 do SIWZ pobierz
8. Załącznik nr 2.7 do SIWZ pobierz
9. Dokumentacja projektowa załącznik 12 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170