!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Wykonanie ścieżki turystycznej

 

Logo Przetarg 2013

 

Brzeźnica: Wykonanie ścieżki turystycznej wraz z montażem obiektów małej architektury, tablic informacyjnych, drogowskazów w ramach realizacji wniosku Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno - przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji.
Numer ogłoszenia: 100995 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180150 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ścieżki turystycznej wraz z montażem obiektów małej architektury, tablic informacyjnych, drogowskazów w ramach realizacji wniosku Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno - przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie ścieżki turystyczno - przyrodniczej poprzez: - przygotowanie i uporządkowanie terenu trasy pod ścieżkę - lokalnie na odcinku ok. 8 km (wykoszenie starej roślinności, ścinanie i karczowanie zakrzaczeń, oczyszczenie oraz wyprofilowanie i uzupełnienie ścieżki nawierzchnią z tłucznia kamiennego) - oznaczenie ścieżki turystyczno - przyrodniczej - zakup i montaż obiektów małej architektury w ilości: 6 ławek, 6 koszy na odpadki, 2 altany, 1 betonowy stół do tenisa stołowego, 1 betonowy stół do gry w szachy lub chińczyka oraz montaż 4 szt. drogowskazów , 2 tablic informacyjno - promocyjnych i 1 tablicy informacyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.00-7, 45.11.12.13-4, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Koparką - Dorota Pacułt, Marcyporęba 213, 34-114 Brzeźnica, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 77500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 77500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77500,00
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170