!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej

stopka po ryby

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice
Numer ogłoszenia: 96243 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: odwodnienie terenu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury melioracyjnej w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru położonego w Gminie Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice. Zakres prac obejmuje: Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Marcyporęba - 88 mb ( w tym 51 mb rowu otwartego i 37 mb rowu krytego) w tym: - wykonanie remontu rowu otwartego w km 0+000 - 0+051 (ręczne ścięcie i wykarczowania, odmulenie, a następnie ubezpieczenie dna korytkami żelbetowymi z elementów prefabrykowanych o wymiarach 56x35x38 cm osadzonymi na ławie z pospółki lub piasku. Ubezpieczenie skarp płytami typu krata o wymiarach 90x60x10 cm na podsypce z pospółki każda z płyt zostanie zamocowana 4 palikami fi 4-6 cm i głębokości wbicia min. 80cm) - wykonanie remontu rowu krytego na odcinku km 0+051 - 0+088 (rury PVC DN500, ułożonych na podsypce piaskowej o grubości 15cm obsypany piaskiem z 30cm przykryciem. Na rowie krytym zlokalizowane będą studzienki rewizyjne Dn1200 w km 0+051, 0+068, 0+088. Na studzience w km 0+051, na wylocie do odcinka otwartego rowu należy wykonać kratę zabezpieczającą, wylot rowu do potoku należy ubezpieczyć narzutem kamiennym licowanym o gramaturze powyżej 0,5m, położonym na wyściółce faszynowej o gr. 15cm. Odcinek prawego brzegu potoku ubezpieczyć 1,0mb powyżej i 4,0mb poniżej osi wylotu rowu) Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Sosnowice - na odcinku 340 mb w tym: -wykonanie rowu otwartego w km 0+000 - 0+340 (odmulenie, a następnie ubezpieczenie w km 0+000 - 0+106 dna korytkami żelbetowymi z elementów prefabrykowanych o wymiarach 56x35x38 cm osadzonymi na ławie z pospółki lub piasku. Ubezpieczenie lewej skarpy w km 0+061 - 0+106 płytami typu krata o wymiarach 90x60x10 cm na podsypce z pospółki gr 5cm, każda z płyt zostanie zamocowana 4 palikami fi 4-6 cm i głębokości wbicia min. 80cm. Dno rowu w km 0+106-0+262 zostanie ubezpieczone poprzez darniowanie, a lewa skarpa rowu matą przeciwerozyjną zamocowaną szpilami w kształcie U (długości 80cm, grubości pręta 10mm). W km 0+310 wykonanie przepust rurowy fi 500 mm; L=6,0m. Przewód przepustu należy wykonać z rury fi 500 SN8) Zakres robót do wykonania w ramach w/w zadania został ujęty w załączonej dokumentacji technicznej i przedmiarze robót , które stanowią załącznik do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7, 45.24.71.11-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.06.2013r do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium - Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia warunków posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : - Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy - osoba z uprawnieniami ogólnobudowlanymi lub w specjalności wodno - melioracyjnej lub inżynierii sanitarnej, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.118 z późn. zm.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 80.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w SIWZ, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy, w tym m.in.: a w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych c innych nieprzewidzianych okoliczności. 2 Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: a wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, b niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. c innych nieprzewidzianych okolicznościach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57 pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji dotyczących Funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 2.1 pobierz
3. Załącznik nr 2.2 pobierz
4. Załącznik nr 12.1 pobierz
5. Załącznik nr 12.2 pobierz

 

 

                                                                                                                      

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170