!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Adaptacja przestrzeni użytku publicznego

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 95564-2013 z dnia 2013-03-08 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Zakres rzeczowy obejmuje budowę: - obiektów małej architektury w postaci: ławek wzdłuż ścieżek rekreacyjnych i altanie, - remoncie obudowy i zadaszenia istniejącej studni jako planowanego miejsca upamiętnienia historii miejsca, -...
Termin składania ofert: 2013-03-25

 

Brzeźnica: Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka
Numer ogłoszenia: 63035 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95564 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje budowę: - obiektów małej architektury w postaci: ławek wzdłuż ścieżek rekreacyjnych i altanie, - remoncie obudowy i zadaszenia istniejącej studni jako planowanego miejsca upamiętnienia historii miejsca, - remoncie chodnika wzdłuż drogi gminnej i powiatowej, - budowie miejsc postojowych, - utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych w postaci alejek rekreacyjnych, - remont rowu melioracyjnego Zgodnie ze załączoną kalkulacją wykonania robót, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót które stanowią załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c., Wyźrał, 34-103 Witanowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 465248,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 485994,65
  • Oferta z najniższą ceną: 485994,65 / Oferta z najwyższą ceną: 948696,43
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170