!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg gminnych

Brzeźnica dnia, 15.04.2013

 

ZI.271.69.2013

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 – 0+380 oraz w km 0+900 – 2+100 , 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań – Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 – 0+400 oraz w km 2+000 – 2+700, 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka – Brzezinka w km 0+650 – 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

 

           Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„1. Remont drogi gminnej Nr K 470003 w miejscowości Bęczyn w km 0+000 – 0+380 oraz w km 0+900 – 2+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K 470028 w miejscowości Tłuczań – Nowe Dwory /Gorki/ w km 0+000 – 0+400 oraz w km 2+000 – 2+700, 3. Remont drogi gminnej Nr K 470014 w miejscowości Kopytówka – Brzezinka w km 0+650 – 1+900 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 9 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 6:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 6 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA

UL. I. Krasickiego 18A

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

STRABAG Sp.z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.345,817,18

75,66

2.

MOTA ENGIL

CENTRAL EUROPE S.A.

30-145 KRAKÓW, Ul. Wadowicka 8W

1.353.604,20

75,22

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o.

Aleja 1000- lecia 3,32-300 Olkusz

1.296.707,76

78,52

4

REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG

Ul. L. Rydla 57

30-130 KRAKÓW

1.632,699,39

62,36

5

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 WARSZAWA

1.139.799,76

89,33

6

REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD

32-566 ALWERNIA

Ul. I. Krasickiego 18A

1.018.260,09

100

7

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno Handlowe „DROGBUD” Inż. .Kazimierz Sobaniak

34-222 Zawoja 1970

1.178.682,12

86,38

8

Firma Handlowo-Usługowa „WANTA” Piotr Zębol

ul. Malejowska 90,34-240 Jordanów

1.293.725,81

78,70

9

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

1.328.944,57

76,61

 

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.


Do wiadomości :

 

1.  STRABAG Sp.z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2. MOTA ENGIL , CENTRAL EUROPE S.A. , 30-145 KRAKÓW, Ul. Wadowicka 8W

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o. Aleja 1000- lecia 3,32-300 Olkusz

4. REJON UTRZEMANIA I BUDOWY DRÓG ul. L. Rydla 57, 30-130 KRAKÓW

5. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 WARSZAWA

6. REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 ALWERNIA

7. Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno Handlowa „DROGBUD” Inż. .Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970

8. Firma Handlowo - Usługowa „WANTA” Piotr Zębol ul. Malejowska 90,34-240 Jordanów

9. EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie , 55-040 Kobierzyce

10. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170