!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowicach

Brzeźnica dnia, 12.04.2013

ZP.271.66.2013

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowicach”

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowicach” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 8 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 4 złożoną przez :

Firmę Usługowo Remontowo Budowlaną Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 RYCZÓW

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

INTERPLAN Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Mączyńskiego 13

30-437 KRAKÓW

305.552,58

75,27

2.

Firma Usługowo Handlowa „NOWIX”

ul. Sienkiewicza 7

32-566 ALWERNIA

323.154,68

71,17

3

Zakład Remontowo Budowlany -Lucyna Wygoda

Krzeczów 410

32-700 BOCHNIA

308.027,63

74,66

4

Firma Usługowo Remontowo Budowlana Andrzej Szymula

Łączany 373

34-115 RYCZÓW

229.998,65

100

5

Firma Remontowo Budowlana Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 Brzeźnica

284.048,92

80,97

6

Firma Remontowo Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek

Krzęcin 207

32-051 WIELKIE DROGI

294.835,93

78,00

7

„C&Z” Caputa i Zając Spółka Jawna

34-300 ŻYWIEC

Ul. Dworcowa 22

288.303,80

79,77

8

Firma Remontowo – Budowlana „RAFBUD”

ul. Przysiołki 22

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

261.991,09

87,78

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
      

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.


Do wiadomości :

 

1. INTERPLAN Spółka z o.o. Sp. k. ul. Mączyńskiego 13, 30-437 KRAKÓW

2. Firma Usługowo Handlowa „NOWIX” ul. Sienkiewicza 7 , 32-566 ALWERNIA

3. Zakład Remontowo Budowlany -Lucyna Wygoda Krzeczów 410 , 32-700 BOCHNIA

4. Firma Usługowo Remontowo Budowlana Andrzej Szymula Łączany 373, 34-115 RYCZÓW

5. Firma Remontowo Budowlana Andrzej Mrowiec Chrząstowice 15, 34-114 Brzeźnica

6. Firma Remontowo Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek Krzęcin 207 , 32-051 WIELKIE DROGI

7. „C&Z” Caputa i Zając Spółka Jawna 34-300 ŻYWIEC , Ul. Dworcowa 22

8. Firma Remontowo – Budowlana „RAFBUD” ul. Przysiołki 22 ,  43-170 ŁAZISKA GÓRNE

9. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170